Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт VI сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 2016 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл нийт 90 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 66 өргөдөл шийдвэрлэж, 4 өргөдлийн шийдвэрлэх хугацааг 1 сараар сунган, 20 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 40
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 50