Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт тавдугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар 2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс  05 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 107 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 85 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэж, 27 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна.

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас 54
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 53

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт 3 ирснийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажилласан.