Монгол Улсаас гарахыг түдгэлзүүлсэн гадаадын иргэдийн тоон мэдээлэл

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлд зааснаар холбогдох байгууллагын саналыг үндэслэн гадаадын 15 орны 142 иргэний Монгол Улсаас гарахыг түр түдгэлзүүлэх тухай 94 удаагийн шийдвэрийг гаргасан байна.

Улс 34.2.1 34.2.2 34.2.3 НИЙТ
 1 Австрали 1 1
2 АНУ 2 1 3
3 Бангладеш 1 1
4 БНАСАУ 1 1
5 БНСВУ 3 2 5
6 БНСУ 7 7 14
7 БНФилУ 1 1
8 БНФУ 1 1
9 БНХАУ 77 1 18 96
10 Гүрж 1 1
11 ИБУИНВУ 1 1 2
12 Итали 1 1
13 ОХУ 8 5 13
14 Украин 1 1
15 ХБНГУ 1 1
НИЙТ 104 1 37 142

grap2

Санал ирүүлсэн байгууллагуудыг авч үзвэл:

Байгууллага 34.2.1 34.2.2 34.2.3 НИЙТ
  1 Прокурор 103 1 104
2 Шүүх 1 12 13
3 ШШГЕГ 25 25
НИЙТ 104 1 37 142

Графикаар харуулбал:

grap3

2016 онд тавигдсан хоригоос өнөөдрийн байдлаар гадаадын 9 орны 88 иргэний хориг хүчинтэй байна.

Улсын нэр 34.2.1 34.2.2 34.2.3 НИЙТ
  1 АНУ 1 1
2 Бангладеш 1 1
3 БНСУ 5 6 11
4 БНСВУ 3 2 5
5 БНХАУ 47 1 9 57
6 Гүрж 1 1
7 ОХУ 7 3 10
8 Итали 1 1
9 Украин 1 1
НИЙТ 64 1 23 88

Санал ирүүлсэн байгууллагаар нь авч үзвэл:

Байгууллага 34.2.1 34.2.2 34.2.3 НИЙТ
 1 Прокурор 63 1 64
2 Шүүх 1 2 3
3 ШШГЕГ 21
НИЙТ 64 1 23 88

Нийтдээ гадаадын 19 орны 203 иргэний Монгол Улсын хилээр гарахыг түдгэлзүүлэх шийдвэр хүчин төгөлдөр хэвээр байна.