ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ

 2017 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 2017 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 2017 оны батлагдсан төсөв Үзэх
 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх
 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
 2016 оны тодотгосон төсөв Үзэх
 2016 оны батлагдсан төсөв Үзэх
 2015 оны аудитын дүгнэлт, тайлан Үзэх
 2014 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан Үзэх
 2015 оны төсвийн хуваарийн өөрчлөлт Үзэх
 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан (Нэгтгэсэн тайлан) Үзэх
 2014 оны санхүүгийн тайлан (Ерөнхий газар) Үзэх
 Худалдан авах ажиллагааны тайлан Үзэх
 2016-2017 оны төсвийн төсөл Үзэх
 2015 оны батлагдсан төсөв Үзэх
 2014 оны батлагдсан төсөв Үзэх
 2014 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /нэгтгэл/ Үзэх