монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2 дугаар сарын өргөдөл, гомдол

Admin 2019/02/28 ЗҮҮН БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт 2019 оны 2 дугаар сард тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг графикаар харуулав.

Инфо 2 сар.jpeg

.

Дэлгэрэнгүй ...

05 сарын өргөдөл, гомдол

Admin 2018/06/05 ЗҮҮН БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт 2018 оны 05 дугаар сард тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг графикаар харуулав.

5.png

05 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг графикаар харуулав.

6.png

.

Дэлгэрэнгүй ...

04 сарын өргөдөл, гомдол

Admin 2018/05/07 ЗҮҮН БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт 2018 оны 04 дүгээр сард тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг графикаар харуулав.

3.png

04 дүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдол байхгүй болно.

4.png

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Admin 2018/01/30 ЗҮҮН БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт 2018 оны 01 дүгээр сар, 02 дугаар сард тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг харьцуулсан байдлыг графикаар харуулав.

1.png

  • 2018 оны 01 дүгээр сар, 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдол байхгүй болно.

2.png

.

Дэлгэрэнгүй ...