САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлд өргөдөл, гомдол гаргах тухай

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлд өргөдөл, гомдол гаргах тухай

ИХШХЕГ-ын албан хаагчид Тайланд, Европ, Шенгений орнуудын туршлагаас хуваалцлаа

12
  Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар нь Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай хамтран Баримт бичгийн хуурмаглалыг илрүүлэх, хуурмаглалаас урьдчилан сэргийлэх сэдэвт