СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын Буянт-Ухаа дахь газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

logo
Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх тухай

logo
  Ерөнхий газрын Зүүн бүс дэх газар, Баруун бүс дэх газрын Захиргааны хэлтсийн нийт 2 мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх захиалгыг нийтэд зарлаж байна. Зарлагдаж буй сул орон тоонд төрийн