ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

logo
Хавсралт   ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   2016 оны 11 дүгээр сарын 01                                                     

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас 2016 оны эхний хагас жилд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас 2016 оны эхний хагас жилд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан үзэх

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас 2015 оны эхний хагас жилд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас 2015 оны эхний хагас жилд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан үзэх