ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас 2016 оны эхний хагас жилд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас 2016 оны эхний хагас жилд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан үзэх

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас 2015 оны эхний хагас жилд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас 2015 оны эхний хагас жилд хийсэн үйл ажиллагааны тайлан үзэх