ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Холбогдох хууль тогтоомж

newlogo
Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц үзэх Авлигын эсрэг хууль Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Албан тушаалтны хувийн ашиг