ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ

Байгууллагын хэмжээнд тайлант хугацаанд 1121 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан байна

logo
Ирсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэлийн дэвтэр болон цахим бүртгэлд авч, бүртгэл-хяналтын карт хөтлөн удирдлагад танилцуулснаар харьяалах нэгжид шилжүүлсэн бөгөөд шийдвэрлэлтийн талаар бүртгэлд оруулж

ГАДААДЫН ИРГЭН ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Тус байгууллагад 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 169 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 56 өргөдөл

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 08 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2016 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 100 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 23

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Тус байгууллагад 2016 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 95 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 87 өргөдөл

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт II улиралд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар нь 2016 оны 06 дугаар сарын 15 /хоёрдугаар улирал/-ны байдлаар нийт 307 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт VI сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 2016 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл нийт 90 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 2016 оны эхний хагас жилд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 2016 оны 06 дугаар сарын 15 /эхний хагас жил/-ны байдлаар нийт 653 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт тавдугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар 2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс  05 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 107 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт дөрөвдүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар 2016 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 110 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар,

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын I улиралд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 2016 оны 03 дугаар сарын 25 /нэгдүгээр улирал/-ны байдлаар нийт 353 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь