New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

Өргөдөл, гомдол

ЭхлэлӨргөдөл, гомдол

2018 оны 05 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 61 өргөдөл хүлээн авснаас 42 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 19 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 34 өргөдөл ирснээс 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэдээс нийт 27 өргөдөл хүлээн авснаас 14 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 13 өргөдөл […]

  2018 оны 04 дүгээр сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 93 өргөдөл хүлээн авснаас 90 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.  Үүнээс албан хаагчдаас нийт 29 өргөдөл ирснээс 1 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэдээс нийт 64 өргөдөл хүлээн авснаас 6 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 5 […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 3 дугаар сард ажилтан, албан хаагчид болон иргэдээс нийт 49 өргөдөл ирсэн авсан бөгөөд 36 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 13 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Албан хаагчдаас нийт 38 өргөдөл ирснээс 7 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд  байна. Өргөдлийн дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэдээс ирүүлсэн 11 өргөдлийн 5 нь шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 3 дугаар сард ажилтан, албан хаагчид болон иргэдээс нийт 49 өргөдөл ирсэн авсан бөгөөд 36 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 13 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Албан хаагчдаас нийт 38 өргөдөл ирснээс 7 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд  байна. Өргөдлийн дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэдээс ирүүлсэн 11 өргөдлийн 5 нь шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2018 оны 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 40 өргөдөл хүлээн авснаас 22 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 18 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.  Эдгээр өргөдлийн 28  нь албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл байсан бөгөөд 2 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд  байна. Өргөдлийн дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт […]

  Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 01 дүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас нийт 59 өргөдөл ирснээс 54 өргөдлийг шийдвэрлэж, 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.    Эдгээр өргөдлийн 29 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан ба  28 нь шийдвэрлэгдэж 1 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнх хувийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэн, аж ахуйн […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2017 онд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 624 өргөдөл хүлээн авснаас бөгөөд үүнээс 613 өргөдөл шийдвэрлэгдэж, 11 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Эдгээр өргөдлийн 256 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан ба үүний 247 шийдвэрлэгдэж 9 өргөдөл шийдвэлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэн, аж ахуйн […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2017 оны 12 дугаар сард  иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 18 өргөдөл хүлээн авснаас 13-н өргөдөл шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 4 өргөдөл ирснийг бүрэн шийдвэрлэсэн байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 14 өргөдөл хүлээн […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2017 оны 11 дүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 42 өргөдөл хүлээн авснаас 37 өргөдлийг шийдвэрлэж, 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд явагдаж байна. Эдгээр өргөдлийн 16 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан бөгөөд 15 нь шийдвэрлэгдэж, 1 нь шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхи хувийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэн, аж […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2017 оны 09 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 10 дугээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас нийт 55 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлээд байна. Үүнээс 36 өргөдөл гомдол нь шийдвэрлэгдсэн ба 19 нь өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн шатанд явагдаж байна.