ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын I улиралд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 2016 оны 03 дугаар сарын 25 /нэгдүгээр улирал/-ны байдлаар нийт 353 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт гуравдугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Тус байгууллагад 2016 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 115 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 97 өргөдөл,

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт хоёрдугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Тус байгууллагад 2016 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 99 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 83 өргөдөл,

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт нэгдүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Тус байгууллага 2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 135 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 117

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 12 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Тус байгууллагад иргэдээс 2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2015 оны  12 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл нийт 22 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Үүнээс албан хаагчдаас 12 өргөдөл, 2 гомдол,

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас 2015 онд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /жилийн эцсийн тайлан /

Байгууллагын хэмжээнд 2015 оны эхний 12 сарын байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчдаас нийт 1236  өргөдөл, гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэсэн. Үүнд, Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 11 дүгээр сард ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /2015 он/

Тайлант хугацаанд нийт 70 өргөдөл хүлээн авснаас албан хаагчдаас 47 өргөдөл, иргэд байгууллагаас 23 өргөдөл ирүүлсэн байна. Ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэлжүүлэн харьяалах газарт нь

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 10 дугаар сард ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /2015 он/

Тайлант хугацаанд нийт 94 /Ерөнхий газарт-50, орон нутагт-44/ өргөдөл, гомдол хүлээн авснаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 19 /Ерөнхий газарт-16 өргөдөл, 1 гомдол, орон нутагт-2 өргөдөл/,

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 9 дүгээр сард ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт /2015 он/

Тайлант хугацаанд нийт 84 /Ерөнхий газарт 42, орон нутагт 42/ өргөдөл хүлээн авснаас иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 14 /Ерөнхий газарт 12, орон нутагт 2/,  албан хаагчаас 70 /Ерөнхий газарт

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт 8 дугаар сард иргэн, байгууллага, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын тайлан

Иргэдээс 2015 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 25 -ны өдрийг хүртэл нийт 43 өргөдөл, гомдол хүлээн авснаас иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 18 өргөдөл, байгууллагын албан хаагчдад