ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн III улирлын тайлан

2014 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2014 оны 9 дүгээр сарын 15-ны байдлаар Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газарт иргэдээс нийт 384 өргөдөл, гомдол  хүлээн авсанаас 3 дугаар