монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

МОНГОЛ УЛСАД ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ГАДААД УЛСЫН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ

Монгол Улсад олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын салбар төлөөлөгчийн газрыг бүртгүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авах, хугацааг сунгах, татан буулгахад Гадаадын иргэн, харьяатын газарт хандана. 

Тус салбар, төлөөлөгчийн газрыг Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг Гадаадын иргэн, харьяатын газар 60 хоногийн дотор холбогдох байгууллагуудаас санал авч, Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэж мэдэгдэнэ. 

Монгол Улсад олон улсын болон гадаад улсын салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг 

Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллага нь Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээн ажиллуулах хүсэлтээ Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргана. 

Дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ: 

 1. Өргөдөл гаргах; 
 2. Салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулах зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт бөглөх; 
 3. Салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулах тухай төв байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр; 
 4. Төв байгууллагын дүрмийн хуулбар /хуудас бүр дээр тухайн байгууллагын тамгыг дарж баталгаажуулсан байна/; 
 5. Төв байгууллагын эрх бүхий удирдах байгууллагын гишүүдийн талаархи танилцуулга; 
 6. Өөрийн улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгүүлсэн гэрчилгээний баталгаат хуулбар; 
 7. Салбар, төлөөлөгчийн газрын санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаархи тодорхойлолт /тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгч банкны тодорхойлолт/; 
 8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөв; 
 9. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүний мэдүүлгийн маягт /1 хувь цээж зураг/; 
 10. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүнд төв байгууллагаас олгосон итгэмжлэл; 
 11. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүний үндэсний гадаад паспорт эсвэл иргэний үнэмлэхний хуулбар; 
 12. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нь гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх талаархи харьяалах улсын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт; 
 13. Нээн ажиллуулах салбар, төлөөлөгчийн газрын дүрэм; 
 14. Нийт ажиллах хүний тоо; 
 15. Салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл авахад дээрхи баримт бичгийг Монгол хэл дээр орчуулж, орчуулгын товчоогоор баталгаажуулж 3 хувь хуулбарласан байна; 
 16. Өргөдлийн маягт дээрхи салбар, төлөөлөгчийн газрын нэрийг Монгол хэл дээр орчуулж, кирилл үсгээр галиглаж бичсэн байна; 
 17. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгэлтэй бусад салбар, төлөөлөгчийн газар, хуулийн этгээдийн нэртэй давхардаагүй байна. 

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах салбар, төлөөлөгчийн газрыг нээн ажиллуулах зөвшөөрлийг нэг жил хүртэл хугацаагаар олгоно. 


Салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийн хугацааг сунгах 

Зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 45 хоногийн өмнө хугацааг сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ: 

 1. Зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдөл; 
 2. Хаягийн талаарх баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 
 3. Татварын цахим тайлангийн системээс авсан тодорхойлолт; 
 4. Зөвшөөрлийн гэрчилгээ /эх хувь/; 
 5. Явуулж буй үйл ажиллагааны чиглэлийн тусгай зөвшөөрлийн хуулбар; 
 6. Үйл ажиллагааны тайлан; 
 7. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн дэвтрийн хуулбар эсвэл харьяа дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийт ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаархи тодорхойлолт; 
 8. Хамтран ажилладаг төрийн байгууллага, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байгууллагын тодорхойлолт; 
 9. Дараа онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө; 
 10. Эрх бүхий албан тушаалтны баталгаажуулсан төсөв; 
 11. Санхүүжилтийн орлого, зарлагын тэнцэл. 

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрлийг 2 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгах бөгөөд Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасан хураамж төлсөн баримтыг үндэслэн зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгоно. 


Салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах 

 1. Дүрэмд заасан зорилгоо бүрэн хэрэгжүүлж дууссан бусад үндэслэлээр салбар, төлөөлөгчийн газраа татан буулгах хүсэлт гаргасан; 
 2. Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан; 
 3. Салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгасан болон үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон талаархи шийдвэрийг үндэслэн бүртгэлээс хасна; 
 4. Татан буулгасан болон үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон салбар, төлөөлөгчийн газрын талаар ажлын 10 хоногийн дотор хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлнэ. 


Салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах үйл явц 

5.1. Мэргэжилтэн дор дурдсан үндэслэлээр салбар, төлөөлөгчийн газрыг татан буулгах талаар санал бэлтгэж Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд танилцуулна: 

5.1.1. Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан дүрэмд заасан зорилгоо бүрэн хэрэгжүүлж дууссан болон дүрэмд нь заасан бусад үндэслэлээр салбар, төлөөлөгчийн газраа татан буулгах хүсэлт гаргасан; 

5.1.2. Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан. 

5.2. Салбар, төлөөлөгчийн газраа татан буулгах хүсэлтийг мэргэжилтэн дараах баримт бичгийн бүрдлийн хамт хүлээж авна: 

5.2.1. Татварын тооцоогүй болох тухай харьяалах татварын байгууллагын тодорхойлолт; 

5.2.2. Шүүхийн тамгын газраас сүүлийн 3 жилийн хугацаанд нэхэмжлэгч, гуравдагч этгээдээр оролцож байсан эсэх талаарх тодорхойлолт; 

5.2.3. Өөрийн нэр дээрх банкны дансыг хаалгасан тухай үйлчлүүлэгч банкны тодорхойлолт; 

5.2.4. Ерөнхий газраас олгосон тус улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн гэрчилгээ /эх хувь/; 

5.2.5. Тамга, тэмдэг. 


Бусад: 

 1. Монгол Улсад олон улсын болон гадаад улсын салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулах, хугацааг сунгах, татан буулгах асуудлыг Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлнэ. 
 2. Салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн хугацааг 2 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгана. 
 3. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь явуулж буй чиглэлийнхээ дагуу холбогдох байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрлийг авч Гадаадын иргэн, харьяатын газарт ажлын 5 хоногт багтаан бүртгүүлнэ. 
 4. Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шалгалтыг байгууллагын удирдлагаар эсхүл эрх бүхий төрийн бусад байгууллагатай хамтран баталсан удирдамжийн дагуу салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа, жилийн орлого, зарлага, татвар төлөлтийн байдал гэх мэт зорилгодоо нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхийг шалгана. 
 5. Салбар, төлөөлөгчийн газрын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, нэр өөрчлөх тохиолдолд энэ тухайгаа Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 10 хоногийн дотор мэдэгдэнэ. 
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Гэрчилгээний сунгалт 360,000₮, Шинээр зөвшөөрөл олгоход 900,000₮, гэрчилгээ солих 10,000₮/