монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ

 
ГИХГазар 2019 төсөв
  
ГИХГ 2018 оны 4 дүгээр улиралд төвлөрсөн орлогын мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 12 дугаар сарын  мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 11 дугаар сарын  мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 10 дугаар сарын  мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 07 дугаар сарын  мэдээ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 06 дугаар сарын  мэдээ
ГИХГ 2018 оны 3 дугаар улиралд төвлөрсөн орлогын мэдээ .pdf
ГИХГ 2018 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.pdf
ГИХГ 2018 оны 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.pdf
ГИХГ 2018 оны хагас жилийн тайлан.pdf
2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт.pdf
ГИХГ 2018 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf
ГИХГ 2018 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf
ГИХГ 2018 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf
ГИХГ 2018 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf
ГИХГ 2018 оны 1 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf
ГИХГ-ын 2018 оны төсөв
ГИХГ 2017 оны санхүүгийн  аудитын тайлан.pdf
ГИХГ 2017 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf
ГИХГ 2017 оны 11 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf
ГИХГ 2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.pdf
ГИХГ-ын 2017 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалт
ГИХГ төв 2017 оны тодотгосон төсөв
 ГИХГАЗРЫН 2017 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО
 ГИХГ 2017 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 ГИХГ 2017 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 ГИХГ 2017 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 ГИХГ 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
 ГИХГ 2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 ГИХГАЗРЫН 2017 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО
 ГИХГ 2017 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 ГИХГ 2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /нэгтгэл/
 ГИХГ 2017 Тодотголоор батлагдсан нийт төсөв
 ГИХГ Баруун бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв
 ГИХГ Буянтухаа дахь газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв Ү
 ГИХГ Дорноговь аймаг дахь газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв
 ГИХГ Зүүн бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв
 ГИХГ Өмнөд бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв
 ГИХГ Төв 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв
 ГИХГ Хойд бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв
 2017 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
ГИХГАЗРЫН 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО
 2017 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 2017 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 2017 оны батлагдсан төсөв
 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
 2016 оны  аудитын дүгнэлт, тайлан
 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл
 2016 оны тодотгосон төсөв
 2016 оны батлагдсан төсөв
 2016 оны санхүүгийн байдлын тайлан (Буянт-Ухаа дахь газар)
 2015 оны аудитын дүгнэлт, тайлан
 2014 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
 2015 оны төсвийн хуваарийн өөрчлөлт
 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан (Нэгтгэсэн тайлан)
 2014 оны санхүүгийн тайлан (Ерөнхий газар)
 Худалдан авах ажиллагааны тайлан
 2016-2017 оны төсвийн төсөл
 2015 оны батлагдсан төсөв
 2014 оны батлагдсан төсөв
 2014 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /нэгтгэл/