GB2

Монгол Улсын иргэний 16 хүртэлх насны гадаад улсын харьяат хүүхдэд “H” ангиллын 90 хүртэлх хоногийн “орох” зориулалтын нэг болон хоёр удаагийн визийг визийн зөвшөөрөлгүйгээр тэмдэгтийн хураамжгүй олгоно.

 

Гадаадын иргэнийг бүртгүүлэх

Монгол Улсад 30 хоногоос дээш хугацаагаар ирсэн түр ирэгч, хувийн хэргээр оршин суугч  тус улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 өдрийн дотор гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлнэ.

 • Гадаадын иргэнийг урьсан Монгол Улсын иргэн түүнийг бүртгүүлэх үүргийг хүлээнэ.
 • Хувь хүн тохиолдолд гадаадын иргэн өөрөө бүртгүүлнэ.

 

Бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. Бүртгүүлэхийг хүссэн гадаад иргэний өргөдөл
 2. Гадаадын иргэний паспорт буюу түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичиг, түүний хуулбар
 3. 3×4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь
 4. Маягт-2 мэдүүлгийн хуудас бөглөсөн байх
 1. Өргөдөл
 2. Оршин суугаа сум хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ буюу түүнийг орлох хууль ёсны бичиг баримтын эх хувийг хуулбар болон орчуулгын хамт
 4. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн бичиг баримтын эх хувийг хуулбарын хамт
 5. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 6. 3×4 хэмжээтэй 2 хувь гэрэл зураг /эгц урдаас авахуулсан, тод гарсан/
 7. Маягт-5 мэдүүлгийн хуудас
 8. Оршин суух зөвшөөрлийн хураамж 77,700₮

 

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

Гарах-Орох Виз хүсэх

 1. Тус иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 2. Мэдүүлгийн хуудас

 

 1. Өргөдөл
 2. Оршин суугаа сум хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ буюу түүнийг орлох хууль ёсны бичиг баримтын эх хувийг хуулбар болон орчуулгын хамт
 4. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн бичиг баримтын эх хувийг хуулбарын хамт
 5. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 6. 3×4 хэмжээтэй 1 хувь гэрэл зураг
 7. Маягт-5 мэдүүлгийн хуудас
 8. Оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах хураамж 41,000₮  /Оршин суух үнэмлэхийг шинэчилэн олгох шаардлагатай бол 53,700₮/

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлтээ гаргана.

Гарах-Орох Виз хүсэх

 1. Тус иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 2. Мэдүүлгийн хуудас
 1. Хасалт хийлгэх тухай Өргөдөл
 2. Паспорт, оршин суух үнэмлэх /эх хувь, хуулбарын хамт/

Санамж: Тухайн гадаадын иргэн хилийн чандад байх хугацаанд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тохиолдолд Уригч иргэн нөхөж хасалт хийлгэнэ.