монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭНД ГАРАХЫГ САНУУЛАХ

  1. Тагнуул, цагдаагийн байгууллагын саналыг үндэслэн
  2. Гадаадын иргэний эрх зүй байдлын тухай хуульд заасан виз, бүртгэл, оршин суух журмыг 2 буюу түүнээс дээш удаа зөрчсөн
  3. Мөн хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан гадаадын иргэнд хориглох үйл ажиллагаа явуулсан
  4. Виз, эрх бүхий байгууллагаас олгодог аливаа зөвшөөрөл, баримт бичгийг засварласан, хуурамчаар үйлдсэн, бүрдүүлсэн

Дээрх үндэслэлээр оршин суух зөвшөөрөл олгоогүй, эсвэл урьд олгосон зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон буюу зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзсан бол тус Газар нь Монгол Улсаас сайн дураараа гарахыг гадаадын иргэнд сануулна. Сануулга авсан гадаадын иргэн 10 хоногийн дотор тус улсаас гарах үүрэгтэй