монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

САЙДЫН ТУШААЛ


 Д/д
 Баталсан огноо  Дугаар Татах
 1 Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний хяналтын улсын байцаагч тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх, тусгай хэрэгслийг хадгалах заавар 2014 он А/90
 2 Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсад оршин суух, харьяалалгүй хүнд зорчих үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах, ашиглах журам 2014 он А/187
 3

Гадаадын иргэнийг саатуулах байрны дотоод журам

2017 он A/15
 4  Барьцаа гаргах, буцаан олгох, барьцааны хэмжээ тогтоох журам 2011 он 52
 5  Гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм 2011 он 122
 6 Монгол Улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг  суралцуулах журам 2001 он 103
 7 Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлүүлэх журам 2001 он 100/32
 8 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам 2017 он А/107
 9 Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсад оршин суух, харьяалалгүй хүнд зорчих үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах, ашиглах журам /нэмэлт/ 2017 он А/128