монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Газрын даргын тушаал

 Д/д1 Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргагчтай ярилцлага хийх журам 2016 он  А/65  
2 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, ажил үүрэг хариуцуулах тухай 2016 он  А/279  
3 Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газарт зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах, татан буулгах журам 2016 он  А/241  
4 Гадаадын иргэнд Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилга олгох журам 2016 он  А/284  
5 Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас гарахыг түдгэлзүүлэх, гарахыг түдгэлзүүлэх хүчингүй болгох тухай шийдвэр гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх журам 2017 он  A/111  
6 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам 2015 он А/194  
7 Монгол Улсын иргэний харьяаллын асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт 2014 он  А/226  
8 Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын үйлчилгээний стандарт 2014 он  А/19  
9 Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2014 он  А/41
10 Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлэх хүсэлт гаргасан гадаадын иргэнтэй ярилцлага хийх журам 2010 он  А/396