монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

УРТ ХУГАЦААТ ВИЗ (ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ)

Монгол Улсад 30 хоногоос дээш байх гадаадын иргэн орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор бүртгүүлэх шаардлагатай. 

Бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 

  1. Уригч байгууллагын бүртгүүлэх хүсэлт бүхий албан бичиг, Хувь хүн бол өргөдөл 
  2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хуулбарын хамт 
  3. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-2 
  4. 3×4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг 
  5. Гадаадын иргэний паспорт эх хувийг хуулбарын хамт /Паспортын нүүрэн хэсэг болон орж ирсэн виз эсхүл штампны хамт хуулбарлах/ 
  6. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх 
  7. Тэмдэгтийн хураамж 1000 төгрөг 

Гадаад иргэний бүртгэл ажлын 3-5 хоногт хийгдэнэ.

.