Гадаадын иргэн, тэдгээрийг уригч хувь хүн, албан байгууллагуудад зориулсан санамж

Гадаадын иргэн, тэдгээрийг уригч хувь хүн, албан байгууллагуудад зориулсан санамж

/NOTE FOR FOREIGN CITIZENS, INVITING PERSON AND ORGANIZATION/

Монгол Улсад 30 хоногоос дээш хугацаагаар ирсэн албан болон хувийн хэргээр оршин суух гадаадын иргэнийг тус улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 өдрийн дотор урьж ирүүлсэн хувь хүн, албан байгууллага гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлнэ.