монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын төлөвлөгөө

Admin 2019/04/01 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үнэ үү

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 03 дугаар сарын төлөвлөгөөний биелэлт

Admin 2019/04/01 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 03 дугаар сарын тайлан

Admin 2019/04/01 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү)

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 03 дугаар сарын төлөвлөгөө

Admin 2019/03/04 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 02 дугаар сарын төлөвлөгөөний биелэлт

Admin 2019/03/04 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 02 дугаар сарын тайлан

Admin 2019/03/04 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 02 дугаар сарын төлөвлөгөө

Admin 2019/01/29 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын төлөвлөгөөний биелэлт

Admin 2019/01/29 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын тайлан

Admin 2019/01/29 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын төлөвлөгөө

Admin 2019/01/07 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Энд дарж үзнэ үү

Дэлгэрэнгүй ...