монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 10-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/09/29 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЁС ДҮГЭЭР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.09.26-2018.10.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Admin 2018/09/28 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2018.08.26-2018.09.25/


.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 оны 9-р сарын тайлан

Admin 2018/09/26 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЕС ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.08.26-2018.09.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/08/27 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЁС ДҮГЭЭР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.08.26-2018.09.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 оны 8-р сарын тайлан

Admin 2018/08/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ НАЙМ ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.07.26-2018.08.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 8-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/07/31 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ НАЙМДУГААР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.07.26-2018.08.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 оны 7-р сарын тайлан

Admin 2018/07/30 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ДОЛОО ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.06.26-2018.07.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 7-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/07/29 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ДОЛДУГААР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.06.26-2018.07.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 6-Р САРЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/07/28 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018  ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 6-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/07/28 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЗУРГАА ДУГААР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.05.26-2018.06.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...