монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 12-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/11/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018.11.26-2018.12.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 оны 11-р сарын тайлан

Admin 2018/11/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.10.26-2018.11.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 11-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Admin 2018/11/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2018.10.26-2018.11.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 11-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/10/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018.10.26-2018.11.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 оны 10-р сарын тайлан

Admin 2018/10/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.09.26-2018.10.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 10-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Admin 2018/10/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2018.09.26-2018.10.25/


.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 10-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/09/29 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.09.26-2018.10.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Admin 2018/09/28 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2018.08.26-2018.09.25/


.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 оны 9-р сарын тайлан

Admin 2018/09/26 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЕС ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.08.26-2018.09.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/08/27 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЁС ДҮГЭЭР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.08.26-2018.09.25/

.

Дэлгэрэнгүй ...