Виз шилжүүлэг

  1. Уригч байгууллагын /хүчинтэй/ визийг шилжүүлэхийг хүссэн албан бичиг
  2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол түүний хуулбар
  3. Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
  4. Хүчинтэй визтэй хуучин паспорт, шинээр авсан паспортын эх хувь болон хуулбарын хамт
  5. Цээж зураг
  6. Визийн анкет