Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргахад тухайн улсынхаа харьяатаас гарсан байх шаардлагатай юу?

Манай улс хуулираа давхар харьяаллыг хүлээн зөвшөөрдөггүй тул гадаад улсын харьяат нь Монгол Улсын харьяат болохыг хүсвэл тухайн улсынхаа харьяатаас гарсан байхыг шаардана. Хэрэв тухайн гадаад улсын хууль тогтоомжид өөр улсын харьяат болсноор иргэний харьяаллаа алдахаар зохицуулагдсан бол тухайн улсынхаа харьяатаас гарсан байхыг шаардахгүй бөгөөд энэ тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт авсан байна.