Оршин суух үнэмлэх дахин авах

  1. Оршин суух үнэмлэхээ гээгдүүлсэн тохиолдолд дахин авах тухай байгууллагын албан хүсэлт
  2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол түүний хуулбар
  3. Паспорт
  4. Сонинд зарлуулсан бичиг
  5. Оршин суугаа хаяг өөрчлөгдсөн бол оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт