Паспорт гээгдүүлсэн тохиолдолд буцах үнэмлэхээр хасалт хийх

  1. Паспорт гээгдүүлсэн тохиолдолд хасалт хийлгэх албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл
  2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол түүний хуулбар /хувь хүнд хамаарахгүй/
  3. Тухайн гадаадын иргэний ЭСЯ-наас олгосон паспортыг олгох баримт бичиг /буцах үнэмлэх /
  4. Сонинд зарлуулсан тухай баримт