Тодорхойлолт авахдаа

  1. Тодорхойлолт хүссэн албан бичиг
  2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  3. Паспорт, оршин суух үнэмлэхний хуулбар