Хасалт хийлгэх

Хөдөлмөр эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, суралцагч, хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэн нь эх орондоо нэг мөсөн буцах тохиолдолд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас ажлын 4 хоногийн өмнө хасалт хийлгэнэ.

  1. Хасалт хийлгэх тухай албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл
  2. Паспорт, оршин суух үнэмлэх /эх хувь/
  3. Байгууллага хасалт хийлгэхдээ тухайн гадаадын иргэний явах өдрийг товлосон байх, эх орон руугаа буцах билетийн захиалгыг хийсэн байхыг анхааруулъя.