монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2019/02/25 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2019 оны 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас нийт 42 өргөдөл /албан хаагчаас 24, иргэн, аж ахуй нэгжээс 18 /ирснээс 29 нь шийдвэрлэгдсэн, 9 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Өргөдөл гомдлын агуулга, бүтэц

urgudul.jpg