монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

4 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2019/04/25 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2019 оны 04 дүгээр сард төвд нийт 30, орон нутагт 12 өргөдөл ирснээс 30 нь шийдвэрлэгдсэн, 12 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

3 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2019/03/25 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2019 оны 03 дугаар сард нийт 48, орон нутагт 9 өргөдөл ирснээс 42 нь шийдвэрлэгдэж, 15 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

2 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2019/02/25 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2019 оны 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас нийт 42 өргөдөл /албан хаагчаас 24, иргэн, аж ахуй нэгжээс 18 /ирснээс 29 нь шийдвэрлэгдсэн, 9 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Өргөдөл гомдлын агуулга, бүтэц

urgudul.jpg

Дэлгэрэнгүй ...

2019 оны 1 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2019/01/24 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2019 оны 01 дүгээр сард иргэн, албан хаагчдаас төвд 66, орон нутагт 22 өргөдөл хүлээн авснаас 72 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 16 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд, 1 өргөдлийг30 хоногоор сунгасан байна.

Ирүүлсэн өргөдлүүдийн агуулгын дийлэнхийг чөлөө, тусламж хүссэн өргөдөл, торгууль болон хориг арга хэмжээнээс чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

12 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/12/14 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 12 дугаар сард иргэн, албан хаагчдаас нийт 20 өргөдөл хүлээн авснаас 13 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 7 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

Дэлгэрэнгүй ...

11 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/11/28 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 11 дүгээр сард иргэн, албан хаагчдаас нийт 48 өргөдөл хүлээн авснаас 34 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 14 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 27 өргөдөл, иргэдээс ирүүлсэн 21 өргөдөл байна

Дэлгэрэнгүй ...

10 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/10/26 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 10 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 76 өргөдөл хүлээн авснаас 54 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 22 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 26 өргөдөл ирснээс 21 шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө, тусламж хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

9 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/09/26 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

2018 оны 08 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 49 өргөдөл хүлээн авснаас 34 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 15 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 26 өргөдөл ирснээс 21 шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэдээс нийт 23 өргөдөл хүлээн авснаас 13 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 10 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг торгууль, хоригоос чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

8 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/08/27 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 07 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 44 өргөдөл хүлээн авснаас 32 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 12 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 19 өргөдөл ирснээс 13 шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэдээс нийт 25 өргөдөл хүлээн авснаас 19 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг торгууль, хоригоос чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Тайлангийн хугацаанд гомдлын агуулгатай 2 өргөдөл ирснийг шалгаж шийдв

Дэлгэрэнгүй ...

7 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/07/30 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 07 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 54 өргөдөл хүлээн авснаас 40 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 14 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.Үүнээс албан хаагчдаас нийт 29 өргөдөл ирснээс 23 шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэдээс нийт 25 өргөдөл хүлээн авснаас 17 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 8 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг торгууль, хоригоос чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.
Шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...