монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГУРАВДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Admin 2019/03/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ГУРАВДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛАЛ

Admin 2019/03/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ТАЛААР ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХОЁРДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Admin 2019/02/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХОЁРДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛАЛ

Admin 2019/02/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ТАЛААР ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

НЭГДҮГЭЭР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Admin 2019/01/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

НЭГДҮГЭЭР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛАЛ

Admin 2019/01/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ТАЛААР ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Admin 2018/12/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

Зүүн бүс дэх газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт явууллаа

Admin 2018/12/20 Мэдээ, мэдээлэл, Судалгаа, мэдээ мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Салбар зөвлөл, Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтыг явууллаа.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/12/03 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 10 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/11/02 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 10 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...