монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

10 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/10/26 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 10 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 76 өргөдөл хүлээн авснаас 54 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 22 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 26 өргөдөл ирснээс 21 шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө, тусламж хүссэн өргөдөл эзэлж байна.