монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны 10-р сарын тайлан

Admin 2018/10/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.09.26-2018.10.25/