монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны 11-р сарын тайлан

Admin 2018/11/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.10.26-2018.11.25/