монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 6-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/07/28 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЗУРГАА ДУГААР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.05.26-2018.06.25/