монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-т 2017.12.11-2018.06.15-ны өдрийн хооронд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/06/28 Өргөдөл, гомдол

/2018.06.15-ны өдрийн байдлаар гаргав/

2018 оны 06 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 350 өргөдөл хүлээн авсанаас 339 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 11 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

  • Үүнээс албан хаагчдаас нийт 201 өргөдөл ирснээс бүрэн шийдвэрлэгдсэн байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

  • Иргэдээс нийт 149 өргөдөл хүлээн авсанаас 146 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг лавлагаа хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

30 хүртэл хоногоор сунгаж шийдвэрлэсэн 3, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй.