монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-т 2018.05.26-2018.06.15-ны өдрийн хооронд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/06/28 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 06 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 62 өргөдөл хүлээн авсанаас 59 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

Үүнээс албан хаагчдаас нийт 10 өргөдөл ирснээс бүрэн шийдвэрлэгдсэн байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэдээс нийт 52 өргөдөл хүлээн авсанаас 49 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг лавлагаа хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.