монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Admin 2018/06/20 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

НЭГ. АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААР

1.Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар: № Нэгжийн нэр Томилогдсон албан хаагч Нийт Нийт Дэвшүүлэн Шинээр Түр Шилжүүлэн Сэлгэн Эгүүлэн томилох Шүүхийн шийдвэрээр
ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ
1 Тамгын газар 2 - 1 3 2 - - - - - - - - 5 3 8 2 Виз, зөвшөөрлийн газар - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 4 - 4 3 Хяналт, шалгалтын газар 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 4 Харьяатын газар - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Хангалт үйлчилгээний газар - - - 1 - - - - - - - - - - 1 1 6 Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтэс - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Санхүүгийн хэлтэс 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 1 2 8 Албадан гаргах ажиллагааны хэлтэс - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 9 Мэдээллийн технологийн хэлтэс - - - - - - - - - 2 - - - - 2 2 10 Дүн, шинжилгээ дотоод аудитын хэлтэс - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 11 Боомт, орон нутгийн хэлтэс 2 - - - - - 1 - - - 1 - - 4 - 4 12 Буян-Ухаа дахь газар 2 - 2 - - - 2 1 - - - - - 6 1 7 13 Дорноговь аймаг дахь газар 3 - 5 - - - - - - 1 - 1 1 8 3 11 14 Хойд бүс дэх газар 4 - 3 - - - 1 - - - - - - 8 - 8 15 Зүүн бүс дэх газар 3 - 1 2 - - 3 - - - - - 1 7 3 10 16 Өмнөд бүс дэх газар 4 - - - 1 - - - - - 1 - - 6 - 6 17 Баруун бүс дэх газар 3 - 3 - - - - - - - - - 3 6 3 9 Нийт 25 - 16 6 5 1 10 1 - 3 2 1 5 58 17 75

1.1 Төрийн захиргааны албан хаагч томилсон талаар Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсэг, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу сул орон тоог нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулаагүй ба 13 иргэний материалыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж, шинээр Зүүн бүс дэх газарт мэргэжилтэн Н.Эрдэнэдулам, Баруун бүс дэх газрын мэргэжилтэн Б.Даваасүрэн, С.Алтаннур, Б.Алимаа, Дорноговь аймаг дахь газрын хяналтын улсын байцаагч Т.Хаш-Эрдэнэ, мэргэжилтэн Г.Төрболд, С.Зургаан-Од, Ж.Энхцэцэг, П.Гантулга, Хойд бүс дэх газар мэргэжилтэн Э.Мөнгөнцэцэг, Б.Элбэгзаяа, Р.Батзаяа, Тамгын газрын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Цогтжаргал, Виз, зөвшөөрлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Э.Ууганбаяр, Буянт-Ухаа дахь газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Н.Золбаяр, мэргэжилтэн Т.Баатарсүх нарыг буюу 16 албан хаагч нарыг тус тус томилсон байна. 1.2 Төрийн үйлчилгээний албан хаагч болон гэрээт ажилтныг томилсон талаар Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс төрийн үйлчилгээний гүйцэтгэх албан тушаалд томилогдсон 6 буюу Зүүн бүс дэх газрын сүлжээний инженер Б.Бадамринчин, жолооч Б.Лхагвадорж, Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчлэгч О.Одонцэцэг, жолооч А.Батбаяр, Тамгын газрын бичиг хэргийн эрхлэгч Э.Чулуунтогтох, нарийн бичгийн дарга Б.Уранчимэг, гэрээт ажилтан 1 буюу Санхүүгийн хэлтсийн гэрээт ажилтан Б.Золзаяа нар тус тус томилогдсон байна. 1.3 Түр томилогдсон талаар Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”-д зааснаар байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах зорилгоор төрийн захиргааны албан хаагчийн эзгүй байх хугацаанд 5 иргэнийг буюу Хүний нөөц хариусан мэргэжилтэн Д.Баярмаагийн орон тоонд Р.Батзориг, М.Өнөрцэцэг, Өмнөд бүс дэх газрын ахлах нягтлан бодогч С.Шинэхүүгийн орон тоонд Д.Уранчимэг, Виз зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Ч.Үржинхандын орон тоонд А.Дэлгэрсүрэн, Албадан гаргах ажиллагааны хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Г.Одонгоогийн орон тоонд Р.Зоригоо нарыг түр томилсон байна. 1.4 Дэвшүүлэн томилогдсон талаар Удирдах албан тушаалд Өмнөд бүс дэх газрын дарга Л.Дамдинсүрэн, Зүүн бүс дэх газар хэлтсийн даргаар Х.Ургаа, Баруун бүс дэх газар хэлтсийн дарга Т.Баяржаргал, Дорноговь аймаг дахь газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч П.Тулга нарын 4 албан хаагч бусад албан тушаалд Тамгын газрын Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Д.Шинэбаяр, тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Гантулга, Боомт, орон нутгийн хэлтсийн хяналтын байцаагч Б.Ариунбилэг, мэргэжилтэн Б.Мөнхтулга, Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын байцаагч П.Болормаа, Зүүн бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Б.Энхтулга, Г.Хосбаатар, Өмнөд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч С.Мөнхтүвшин, Ж.Эрдэнэбаатар, Г.Энхбат, Хойд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч С.Цэнд-Аюуш, Н.Ганболд, ахлах мэргэжилтэн Р.Мөнхбаяр, ахлах мэргэжилтэн Д.Нямдорж, Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагч С.Цэдэнсодном, Виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Б.Очирбаатар, Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч С.Цэцэгсүрэн, Б.Бат-Өлзий, Б.Номинчимэг, Дорноговь аймаг дахь газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цогтбат-Очир, хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баярхүү нарын 25 албан хаагчыг дэвшүүлэн томилов.

1.5 Шилжүүлэн томилсон талаар Ажлын зайлшгүй шаардлагаар Хойд бүс дэх газрын захиргааны мэргэжилтэн Ш.Даринчулуун, Зүүн бүс дэх газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Д.Одхүү, хяналтын улсын байцаагч Д.Мөнхбаяр, мэргэжилтэн Д.Оюунчимэг, Буянт-Ухаа дахь газрын ахлах мэргэжилтэн Э.Амарсайхан, мэргэжилтэн Ц.Золзаяа, Боомт, орон нутгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Пүрэвсүрэн, Виз зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Б.Алтантуяа, Д.Төрхүү, Дорноговь аймаг дахь газрын жолооч Б.Хонгор, Дүн, шинжилгээ дотоод аудитын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Батдулам нарын 11 албан хаагчыг шилжүүлэн ажиллуулав. 1.6 Ажилд эгүүлэн томилсон албан хаагчдын талаар Хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан Өмнөд бүс дэх газрын ахлах нягтлан бодогч Д.Шинэхүү, Боомт, орон нутгийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ж.Золжаргал, Дорноговь аймаг дахь газрын жолооч Л.Энхбаяр нарын 3 албан хаагчыг эгүүлэн томилсон. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу Баруун бүс дэх газрын мэргэжилтэн С.Сувд-Эрдэнэ, Д.Оюунчимэг, Б.Уранчимэг, Дорноговь аймаг дахь газар мэргэжилтэн Д.Нямсүрэн, Зүүн бүс дэх газар мэргэжилтэн Х.Наранчимэг нарын 5 албан хаагч өмнө эрхэлж байсан албан тушаалд томилогдсон. 1.7 Сэлгэн ажиллуулсан талаар Дорноговь аймаг дахь газрын сүлжээний инженер Ц.Мягмардагва мэдээллийн технологийн хэлтэст, Мэдээллийн технологийн хэлтсийн сүлжээний инженер Э.Ганзориг, Ж.Наранбаатар нар зүүн бүс дэх газарт тус тус сэлгэн 3 албан хаагч ажилласан байна.

 1. Чөлөөлөгдсөн албан хаагчийн талаар: № Нэгжийн нэр Өөрийн хүсэлтээр Сахилгын шийтгэлээр Гэрээт ажилтан Шилжсэн НИЙТ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ Гэрээ дууссан Өөрийн хүсэлтээр ТЗ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Тамгын газар 5 - - 1 - - - 6 2 Виз, зөвшөөрлийн газар - - - - - - 1 1 3 Хяналт, шалгалтын газар - - - - - - - - 4 Харьяатын газар - - - - - - - - 5 Хангалт үйлчилгээний газар - 1 - - - - 1 2 6 Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтэс - - - - - - - - 7 Санхүүгийн хэлтэс - - - - - - - - 8 Албадан гаргах ажиллагааны хэлтэс - - - - - - - - 9 Мэдээллийн технологийн хэлтэс - - - - - - - - 10 Дүн, шинжилгээ дотоод аудитын хэлтэс - - - - - - - - 11 Боомт, орон нутгийн хэлтэс - - - - - - - - 12 Буян-Ухаа дахь газар 1 - - - - - - 1 13 Дорноговь аймаг дахь газар 2 1 - - 2 - - 5 14 Хойд бүс дэх газар 2 - - - - 1 - 3 15 Зүүн бүс дэх газар 1 1 - - - - - 2 16 Өмнөд бүс дэх газар - - - - - - - - 17 Баруун бүс дэх газар 1 1 1 - - - - 3 Нийт 12 4 1 1 2 1 2 22

2.1 Төрийн захиргааны албан хаагчид Өөрийн хүсэлтээр буюу Төрийн албаны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.3 заалтаар Хойд бүс дэх газрын захиргааны ахлах мэргэжилтэн Г.Урантуяа, мэргэжилтэн О.Батмөнх, Тамгын газрын мэргэжилтэн Ч.Хурцбаатар, Ч.Заяажаргал, Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн Р.Батзориг, Г.Отгонцэцэг, Буянт-Ухаа дахь газрын виз, зөвшөөрлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Т.Баатарсүх, Хойд бүс дэх газрын гэрээт ажилтан Г.Энхтуяа, Дорноговь аймаг дахь газрын мэргэжилтэн С.Зургаан-Од, Хойд бүс дэх газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Дашрэнцэн, Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Г.Буянжаргал, Зүүн бүс дэх газрын мэргэжилтэн Х.Наранчимэг нарын 12 албан хаагч чөлөөлөгдсөн. Урт хугацааны сургалт – Зүүн бүс дэх газрын мэргэжилтэн Х.Наранчимэг, Хойд бүс дэх газрын захиргааны ахлах мэргэжилтэн Г.Урантуяа, Тамгын газрын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Заяажаргал, Эрүүл мэндийн шалтгаанаар – Хойд бүс дэх газрын мэргэжилтэн О.Батмөнх, Дорноговь аймаг дахь газрын мэргэжилтэн С.Зургаан-Од, Тамгын газрын хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн Р.Батзориг, Баруун бүс дэх газрын мэргэжилтэн Ч.Хурцбаатар, Дорноговь аймаг дахь газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Дашрэнцэн. Өөрийн хүсэлтээр – Тамгын газрын хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн Г.Отгонцэцэг нарын Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу гурван сараас дээш хугацааны сургалтад хамрагдахаар 3, өөрийн хүсэлтээр 1, эрүүл мэндийн байдлын улмаас 5 албан хаагчийг төрийн албанаас түр чөлөөлж төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд үлдсэн байна. Бусад байгууллагад шилжин ажиллах шалтгаанаар Виз, зөвшөөрлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнгөнзул, Хангалт, үйлчилгээний газрын дарга Я.Эрдэнэсайхан нарын 2 албан хаагч ажлаас чөлөөлөгдсөн бол сахилгын шийтгэлээр төрийн захиргааны 1, төрийн үйлчилгээний 1 албан хаагч ажлаас халагдсан байна. 2.2 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид Өөрийн хүсэлтээр – Дорноговь аймаг дахь газрын жолооч Л.Энхбаяр, Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчлэгч А.Туяа, Зүүн бүс дэх газрын жолооч Г.Мөнхбат, Баруун бүс дэх газрын жолооч М.Баярцагаан – 4
Сахилгын шийтгэлээр – Нарийн бичгийн дарга С.Сайнбилэг, Хүүхэд асрах чөлөөтэй байх хугацаанд түр ажиллаж байсан Дорноговь аймаг дахь газрын жолооч Г.Чимэддамба – 1 Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаагаар – Дорноговь аймаг дахь газрын гэрээт ажилтан Т.Даваадаш – 1 тус тус чөлөөлөгдөв.

 1. Нэмэгдэл олгосон талаар: 2016 онд Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”-д заасны дагуу байгууллагын хэмжээнд албан хаагчдын төрийн албанд ажилласан хугацааг холбогдох хууль тогтоомжид зааснаар тогтоож, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг шинээр 8 албан хаагч, шинэчлэн 21 албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг олгосон. Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ын дагуу 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар давхардсан тоогоор 449 төрийн үйлчилгээний албан хаагчид цалингийн 10%-25% -ийн ур чадварын нэмэгдэл олгосон байна.

Ур чадвар олгосон байдал Олгосон сар Албан хаагчдын тоо Хувь 2017.12 сар 70 25% 1 сар 77 25% 2 сар 77 15%-25% 3 сар 76 25% 4 сар 69 10%-25% 5 сар 80 25% Нийт 449 10%-25%

 1. Хяналтын улсын байцаагчийн эрх шинээр олгосон талаар:
  Боомт, орон нутгийн хэлтсийн хяналтын байцаагч Б.Ариунбилэг, Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын байцаагч П.Болормаа, Зүүн бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Б.Энхтулга, Өмнөд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч С.Мөнхтүвшин, Ж.Эрдэнэбаатар, Г.Энхбат, Дорноговь аймаг дахь газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч П.Тулга, виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цогтбат-Очир, Буянт-Ухаа дахь газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Э.Амарсайхан, Хойд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч С.Цэнд-Аюуш, Н.Ганболд, Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагч С.Цэдэнсодном, Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч С.Цэцэгсүрэн, Б.Бат-Өлзий, Б.Номинчимэг нарт гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагчийн эрх олгосон буюу нийт 15 албан хаагчид хяналтын улсын байцаагчийн эрх олгосон байна. Тайлангийн хугацаанд хяналтын улсын байцаагчийн эрх цуцлаагүй байна.
 2. Эрх олгосон талаар: Дорноговь аймаг дахь газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч П.Тулга, виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цогтбат-Очир, Буянт-Ухаа дахь газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Э.Амарсайхан, Б.Очирбаатар, Н.Золбаяр, Виз, зөвшөөрлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Э.Ууганбаяр нарт гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд олгох виз, хувийн урилгад батламжлан гарын үсэг зурах нийт 6 алба хаагчид эрхийг олгосон. Тайлангийн хугацаанд эрх хүчингүй болгоогүй байна.
 3. Түр орлон гүйцэтгүүлсэн талаар: Дорноговь аймаг дахь газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэх П.Тулга, Санхүүгийн хэлтсийн төсвийн ахлах мэргэжилтэн Х.Отгонжаргалын өвчтэй байх хугацаанд Б.Золзаяа нийт 2 албан хаагчаар албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлсэн байна.

  7.Тангараг өргүүлсэн талаар:
  Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Э.Баттүшиг, Өмнөд бүс дэх газрын мэргэжилтэн Д.Эрдэнэбулган, Тамгын газрын хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Шинэбаяр, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Цогтжаргал, Боомт орон нутгийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Мөнхтулга, Ж.Золжаргал, Хойд бүс дэх газрын мэргэжилтэн Л.Энх-Амгалан, Э.Мөнгөнцэцэг, Ш.Даринчулуун, Б.Элбэгзаяа, Р.Батзаяа, Зүүн бүс дэх газрын Сүхбаатар аймаг дахь хэлтсийн дарга Х.Ургаа, Хэнтий аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Д.Дэлэг, мэргэжилтэн Н.Эрдэнэдулам, Баруун бүс дэх газрын мэргэжилтэн Б.Даваасүрэн, Б.Алимаа, Баян-Өлгий аймаг дахь хэлтсийн мэргэжилтэн С.Алтаннур нараар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109 дүгээр зарлигаар баталсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам”-ын дагуу төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэн нийт 17 албан хаагчийг төрийн жинхэнэ албан хаагчид хамруулав.

ХОЁР. ШАГНАЛ, МӨНГӨН УРАМШИЛ, ТУСЛАМЖ, ШИЙТГЭЛИЙН ТАЛААР

 1. Урамшуулал олгосон талаар Илүү цагаар ажилласан: Хангалт үйлчилгээний газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Анхбаяр, зохион байгуулагч Г.Мөнхзаяа, жолооч С.Батжаргал, үйлчлэгч А.Туяа, Х.Туяа, Б.Амгалан нарт цалингийн хувиар Өндөр настан Г.Чимэддорж нас барсан тул – 240.000, ээлжийн амралт биеэр эдлээгүй 986.976, Салбар зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдэд цалингийн хувиар – 2.425.508, Спортын арга хэмжээнд амжилттай оролцсон албан хаагчдад үндсэн цалингаар – 5.467.043, Зүүн бүс дэх газрын мэргэжилтэн Х.Тайванбаатар, нярав М.Отгон, жолооч Т.Алтанпүрэв нарт цалингийн 40%, Дорноговь аймаг дахь газрын хяналтын улсын байцаагч О.Хэрлэн цалингийн 40%-иар тус тус урамшуулал олгосон байна. Шүүхийн шийдвэрээр 4 иргэнд 14.961.201.00 төгрөгний нөхөн олговор олгосон ба нэг иргэнд эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийсэн байна.

 2. Тусламж үзүүлсэн талаар № Газар, хэлтэс Ар гэрийн гачигдал Эрүүл мэндийн шалтгаан Шинэ хүүхэд Түлшний хөнгөлөлт Нийт 1 Тамгын газар 2 1 - 4 7 2 Виз, зөвшөөрлийн газар 2 - - - 2 3 Хяналт, шалгалтын газар - 2 1 - 3 4 Харьяатын газар - - - - - 5 Хангалт үйлчилгээний газар 1 - 1 19 21 6 Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтэс - - 1 - 1 7 Санхүүгийн хэлтэс - 1 1 1 3 8 Албадан гаргах ажиллагааны хэлтэс - - - - - 9 Мэдээллийн технологийн хэлтэс - - - 2 2 10 Дүн, шинжилгээ дотоод аудитын хэлтэс - - - 1 1 11 Боомт, орон нутгийн хэлтэс - 1 - 1 2 12 Буян-Ухаа дахь газар - - 1 - 1 13 Дорноговь аймаг дахь газар - - - - - 14 Хойд бүс дэх газар - - - - - 15 Зүүн бүс дэх газар - 2 - - 1 16 Өмнөд бүс дэх газар - - - - - 17 Баруун бүс дэх газар - - - - - Нийт 5 7 5 28 44

Ар гэрт гарсан гачигдалд: Виз, зөвшөөрлийн мэргэжилтэн Х.Энэрэлбаяр-240.000, Үйлчлэгч Т.Жавзандулам–240.000, Виз, зөвшөөрлийн мэргэжилтэн Т.Мягмардорж, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Цогтжаргал–240.000, жолооч А.Батбаяр–240.000 нийт 5 албан хаагчид – 960.000 мянган төгрөг. Шинэ хүүхэд төрсний: Буянт-Ухаа дахь газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Пүрэвсүрэн, Санхүүгийн хэлтсийн нягтлан бодогч Н.Болорцэцэг, Хангалт, үйлчилгээний газрын жолооч Т.Баттулга, Эрх зүй, гадаад харилцаатай хэлтсийн хуулийн ахлах мэргэжилтэн М.Уранбилэг, Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын байцаагч Б.Цэнгэл нарын 5 албан хаагчид 500.000 мянган төгрөг

 1. Тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон талаар Эрүүл мэндийн шалтгаанаар: Санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Х.Отгонжаргал – 1.000.000, Тамгын газрын их эмч Х.Тогоосүрэн–500.000, Зүүн бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч З.Өлзийбаяр–1.000.000, Хяналт, шалгалтын газрын хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Дуламсүрэн – 1.000.000, Б.Тамир – 1.000.000 Боомт орон нутгийн хэлтсийн диспетчер О.Баатарсүрэн - 240.000, Зүүн бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч С.Баясгалан – 1.000.000 төгрөг тус тус нэг удаагийн буцалтгүй тусламж нийт 4.740.000 төгрөг олгосон байна. Ердийн галалгаатай гэр орон сууцад амьдардаг 24 албан хаагчид тус бүр 100.000 төгрөгний 2.400.000 мянган төгрөгний мөнгөн тусламж үзүүлсэн. Мөн цагаан сарын уламжлалт баяр болон хүүхдийн баяр эмэгтэйчүүдийн баяраар байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмад настангууд, албан хаагч нарын 0-16 насны хүүхдүүдэд гарын бэлэг бэлтгэж хүндэтгэл үзүүлж нийт 6.800.000 мянган төгрөг зарцуулсан.

 2. Чөлөө олгосон талаар № Чөлөө олгосон төрөл 1-6 хоног /чөлөөний хуудас/ 7-30 хоног /тушаал/ 30-90 хоног /тушаал/ 1-3 жил /Хүүхэд асрах чөлөө/ Нийт 1 Ар гэрийн шалтгаанаар 5 8 3 - 16 2 Эрүүл мэндийн шалтгаанаар 11 17 5 - 33 3 Суралцахаар 15 2 4 - 21 4 Хувийн шалтгаанаар 43 - 2 - 45 5 Хүүхэд асрах - - - 8 8 НИЙТ 74 27 14 14 123

 3. Ээлжийн амралтын талаар Албан хаагчдын 2018 оны ээлжийн амралтын хуваарийг байгууллагын даргаар батлуулж, уг хуваарийн дагуу тайлант хугацаанд 37 албан хаагч ээлжийн амралтаа эдэлсэн байна.

 4. Шагнал олгосон талаар “Алтан гадас одон”-оор • Нямаагийн Баянмөнх /Хяналт шалгалтын газрын дарга/ • Лхамаагийн Батсүх /Боомт, орон нутгийн хэлтсийн дарга/ • Александрын Туяа /Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчлэгч/ “Цэргийн хүндэт медаль”-аар • Довдонгийн Давааням /Зүүн бүс дэх газрын дарга/

I. Ажил үйлсээрээ 2017 онд бусдыгаа хошуучлан идэвхи санаачлагатай ажилласан Хойд бүс дэх газрыг “Тэргүүн байр”-д өргөмжилж 300.000 төгрөг, Зүүн бүс дэх газрыг “Дэд байр”-д өргөмжилж 200.000 төгрөг, Өмнөд бүс дэх газрыг “Гутгаар байр”-д өргөмжилж 100.000 төгрөгөөр; II. Тус байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасан гавьяа зүтгэлийг нь үнэлж Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагч М.Бат-Өлзийг байгууллагын “Хүндэт дэвтэр”-т бичиж, дурсгалын гэрчилгээ, 200.000 төгрөг; III. Байгууллагын 2017 оны “Хөдөлмөрийн аварга”-аар эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Уранбилэг, Хангалт үйлчигээний газрын зохион байгуулагч Г.Мөнхзаяа, Хойд бүс дэх газрын Орхон аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн, хяналтын улсын байцаагч Б.Баярхүү нарыг шалгаруулж 150.000 төгрөгөөр тус тус шагнасан. IV. Байгууллагын “Хүндэт тэмдэг”-ээр: Д/д Харъяалах нэгжийн нэр албан тушаал Албан хаагчийн нэр 1 Өмнөд бүс дэх газрын хяналтын улсын ахлах байцаагч Э.Наранбат 2 Өмнөд бүс дэх газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Л.Өлзийбат 3 Хойд бүс дэх газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн О.Мөнхбат 4 Тамгын газрын хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн Г.Отгонцэцэг 5 Виз, зөвшөөрлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнгөнзул 6 Мэдээллийн технологийн хэлтсийн сүлжээний инженер Ж.Наранбаатар 7 Хангалт үйлчилгээний газрын сантехникч Х.Чойбаатар 8 Дүн шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Н.Дуламжав 9 Буянт-Ухаа дахь газрын виз зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Б.Ишханд 10 Буянт-Ухаа дахь газрын виз зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн С.Янжмаа 11 Буянт-Ухаа дахь газрын виз зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Д.Төрхүү 12 Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагч С.Солонго 13 Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Д.Мырзабек 14 Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Х.Өмиргүл 15 Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Х.Адьяа 16 Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Б.Бат-Өлзий

V. Байгууллагын “Хүндэт өргөмжлөл”-ээр Д/д Харъяалах нэгжийн нэр албан тушаал Албан хаагчийн нэр 1 Өмнөд бүс дэх газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Түвшинтүшиг 2 Хойд бүс дэх газрын захиргааны ахлах мэргэжилтэн Г.Урантуяа 3 Тамгын газрын олон нийттэй харилцах ахлах мэргэжилтэн Г.Хонгорзул 4 Тамгын газрын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Заяажаргал 5 Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Б.Саранцэцэг 6 Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Д.Бүрэнцогт 7 Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Бат.Болормаа 8 Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Б.Цогтбат-Очир 9 Мэдээллийн технологийн хэлтсийн сүлжээний инженер Б.Эрхэмбаяр 10 Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчлэгч Т.Жавзандулам 11 Дүн шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтсийн зөвлөгөө мэдээллийн мэргэжилтэн Г.Цэвэлмаа 12 Боомт, орон нутгийн хэлтсийн диспетчер Г.Батбаяр 13 Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагч Д.Болормаа 14 Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагч Б.Нарангэрэл 15 Зүүн бүс дэх газрын ахлах нягтлан бодогч Х.Хэрлэн-Урсгал 16 Өмнөд бүс дэх газрын жолооч С.Базаррагчаа 17 Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Г.Буянжаргал 18 Баруун бүс дэх газрын мэргэжилтэн Ч.Хурцбаатар 19 Баруун бүс дэх газрын жолооч Ч.Едик

VI. Байгууллагын мөнгөн шагналаар Д/д Харъяалах нэгжийн нэр албан тушаал Албан хаагчийн нэр 1 Хяналт шалгалтын газрын дарга Н.Баянмөнх 2 Боомт орон нутгийн хэлтсийн дарга Л.Батсүх 3 Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчлэгч А.Туяа 4 Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын байцаагч Г.Билэгт 5 Зүүн бүс дэх газрын дарга Д.Давааням 6 Тамгын газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Гэрэлтуяа 7 Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Э.Түмэнжаргал 8 Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Батгэрэл 9 Мэдээллийн технологийн хэлтсийн сүлжээний инженер Б.Ариунбаяр 10 Санхүүгийн хэлтсийн тооцооны нягтлан бодогч С.Баярцэцэг

2017 оны гурав, дөрөвдүгээр улиралын ажлын болон амралтын өдрийн илүү цагийн нэмэгдлийг нийт 121 албан хаагчид 64.973.815 төгрөг, Засгийн газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдааны 52 дугаар тэмдэглэлийн дагуу байгууллагын 226 албан хаагч тус бүрийг 300.000 төгрөг буюу 72.000.000 төгрөгний урамшуулал олгосон. VII. Бусад байгууллагын албан хаагчдыг шагнасан талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны ахлах мэргэжилтэн А.Эрдэнэбулганыг мөнгөн шагнал–100,000 төгрөгөөр, Тагнуулын ерөнхий газрын ажилтан О.Далантай, Л.Батзориг, Дорноговь аймгийн засаг дарга Т.Энхтүвшин, ахмад ажилтан А.Энхжав, ХХААХҮЯамны жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Я.Эрдэнэсайхан, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын зохицуулагч Пал Лилжер, МИАТ төрийн өмчит хувьцаат компанийн мэргэжилтэн О.Чинзориг, Ё.Бямбажаргал, ТИКА-ийн Улаанбаатар дахь хөтөлбөр зохицуулагч Вэйсэл Чифтжи нарыг байгууллагын “ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ”-ээр, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Базаргүрийг байгууллагын “ХҮНДЭТ ЖУУХ”-аар тус тус шагнасан байна.

 1. Сахилгын шийтгэл ногдуулсан талаар: № Шийтгэлийн төрөл

Газар, хэлтэс “Сануулах” “Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сарын хугацаагаар 10 хувиар бууруулах” “Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах” Ажлаас халах Сахилгын талонд сануулсан НИЙТ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ
1 Тамгын газар - - - - - - - 1 4 1 2 Виз, зөвшөөрлийн газар - - - - - - - - 4 - 3 Хяналт, шалгалтын газар 1 - - - - - - - 3 1 4 Харьяатын газар 1 - - - - - - - 1 1 5 Хангалт үйлчилгээний газар - - - - - - - - 1 - 6 Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтэс - - - - - - - - - - 7 Санхүүгийн хэлтэс - - - - - - - - - - 8 Албадан гаргах ажиллагааны хэлтэс - - - - - - - - 1 - 9 Мэдээллийн технологийн хэлтэс - - - - - - - - - - 10 Дүн, шинжилгээ дотоод аудитын хэлтэс - - - - - - - - - - 11 Боомт, орон нутгийн хэлтэс - - - - - - - - 1 - 12 Буян-Ухаа дахь газар 3 - - - 1 - - - - 4 13 Дорноговь аймаг дахь газар - - 2 - 1 - - - - 3 14 Хойд бүс дэх газар 3 - - - - - - - - 3 15 Зүүн бүс дэх газар - - - - - - - - - - 16 Өмнөд бүс дэх газар - - - - 1 - - - - 1 17 Баруун бүс дэх газар 1 - - - - - 1 - - 2 Нийт 9 - 2 - 3 - 1 1 15 16

Сануулах: Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагч Д.Мөнхбаяр, ахлах мэргэжилтэн С.Янжмаа, Т.Баатарсүх, Хойд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Д.Баасандулам, мэргэжилтэн Л.Энх-Амгалан, Ш.Чулуун-Эрдэнэ, Харьяатын газрын мэргэжилтэн Т.Төмөрхуяг, Баруун бүс дэх газрын Говь-Алтай аймаг дахь хэлтсийн дарга Т.Баяржаргал, Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын байцаагч Г.Оргил нийт 9 албан хаагч. Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сарын хугацаагаар 10 хувиар бууруулах: Дорноговь аймаг дахь газрын хяналтын улсын байцаагч Д.Нямдорж, виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Д.Одхүү нийт 2 албан хаагч. Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах: Дорноговь аймаг дахь газрын ахлах нягтлан бодогч Б.Болормаа, Өмнөд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Д.Нэргүй, Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагч Х.Сайнжаргал нийт 3 албан хаагч. Ажлаас халах: Баруун бүс дэх газрын мэргэжилтэн С.Сувд-Эрдэнэ, Тамгын газрын нарийн бичгийн дарга С.Сайнбилэг нарын нийт 2 албан хаагч тус тус сахилгын шийтгэл авсан байна. Мөн цаг ашиглалт хангалтгүй, дүрэмт хувцас өмсөх хэрэглэх журам зөрчсөн, ажил үйлчилгээний стандарт зөрчсөн, албаны сургалт, олон нийтийн ажил тасалсан 15 албан хаагчын сахилгын талоныг цоолж сануулах арга хэмжээ авч ажилласан байна.

ГУРАВ. ҮНДСЭН БОЛОН БУСАД АЖЛЫН ТАЛААР

Тайлант хугацаанд Тамгын газрын хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой 198 тушаалын төсөл боловсруулснаас А тушаал 21, Б тушаал 177, хүний нөөцтэй холбоотой албан хаагчид болон иргэдээс нийт 180 өргөдөл гомдол, харилцсан албан бичиг ирсэн 34, боловсруулан хүргүүлсэн 57 албан бичиг, дотоод нэгжүүдтэй харилцсан 33 албан бичиг болон бусад үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдуулан доорхи ажлуудыг гүйцэтгэж ажилласан байна. Салбар зөвлөлийн ажлын хүрээнд Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг хүргүүлсэн. Төрийн албаны зөвлөлөөр ажлаа дүгнүүлж ангентлагуудын хэмжээнд нэгдүгээр байр эзэлсэн амжилт гаргав. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Салбар зөвлөл, Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газар, Өмнөд бүс дэх газар болон Говь-Алтай, Сүхбаатар аймаг дахь хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчдын сонгон шалгаруулалтыг явууллаа. Эрхэлсэн асуудлын хүрээнд төлөвлөгөө түүний биелэлт, тайланг 7 хоног, сар, хагас жилээр гаргаж цаг тухайд нь тайлан, төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэнд, сар бүрийн цагийн тооцоо, төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ур чадварын нэмэгдлийг тооцож санхүүгийн хэлтэст тус тус хүргүүлсэн. 2018 онд Гадаадын иргэн, харьяатын газрын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр газрын даргаар баталгаажуулж И-Оффисоор бүх газар, хэлтсийн дарга болон албан хаагчдад хүргүүлсэн. Байгууллагын хэмжээнд албаны үнэмлэх аваагүй, гээгдүүлсэн, үрэгдүүлсэн, албан тушаал өөрчлөгдсөн судалгааг гаргаж албан хаагч нарт үнэмлэхийг захиалж шинээр хэвлэгдсэн албаны четон, үнэмлэхний гэрийг нэгж тус бүрээр тарааж бүртгэлжүүлсэн. Дүн, шинжилгээ дотоод аудитын хэлтэс болон ХЗДХЯ, АТГ, Дүн шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтсээс тус тус хүний нөөцийн ажилд шалгалт хийгдсэн ба шалгалтад шаардагдах баримт бичгийг боловсруулан, бэлтгэж шалгуулсан. Хан-Уул дүүргийн цэргийн штабын албан байгууллагуудын цэргийн насны албан хаагчдад 3 жил тутам явагддаг шалгалтад хамрагдаж цэргийн үүрэгтний үнэмлхүүдийг шалгуулсан. Мэдээллийн цагаар хүний нөөцтэй холбоотой томилгоо сахилгын арга хэмжээ авагдсан тушаалыг уншиж танилцуулсанаас гадна ХЗДХЯ-ны Жендэр хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Энхжаргал “Жендрийн тухай үндсэн ойлголт”, “Ажлын байрны бэлгийн дарамт”, “Хууль сахиулах байгууллагуудын жендэрийн нэгдсэн бодлого” сэдэвт сургалт, Монголын хуульчдын холбооны гишүүн хууль Л.Галбаатар “Төрийн албаны тухай хууль” шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан сургалтыг тус тус зохион байгуулсан. Тулгар төрийн 2227, Их Монгол Улсын 812, Ардын хувьсгалын 97 жилийн ойн баяр наадмын үеийг тохиолдуулан идэвхи зүтгэл гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 6 албан хаагчийг төрийн дээд одон медаль, 26 албан хаагчийг хууль зүйн салбарын шагнал, 1 албан хаагчийг зам тээврийн салбар, 1 албан хаагч сангийн яамны шагналд тус тус тодорхойлж холбогдох газруудад хүргэж ажиллаа. Байгууллагаас зохион байгуулсан “Гадаадын иргэний эрх зүйн байдал, үнэлэлт дүгнэлт, цаашдын чиг хандлага” эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож “Гадаадын иргэний асуудал эрхлэх төрийн захиргааны байгууллагын нэршил, статус болон, ажилтны эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгаа” сэдвээр оролцож 3-р байр эзэлсэн. Дорноговь аймаг дахь газрын даргын ажлыг хүлээлцэх ажилд хүний нөц хариусан мэргэжилтэн Г.Отгонцэцэг, Хойд бүс дэх газрын үйл ажиллагааг шалган, туслах ажлын хэсэгт Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Шинэбаяр томилогдож хүний нөөцтэй холбоотой үйл ажиллагааг шалгаж зааварчилгаа өгч ажилласан. Мөн тайлангийн хугацаанд байгууллагын нийт албан хаагчдыг хамруулж

 1. Байгууллагын албан хаагч нараас 19-50 насны цэргийн үүрэгтний судалгаа
 2. Орон сууцны судалгаа
 3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй албан хаагч нарын судалгаа
 4. Албан хаагч нарын хүнд өвчтэй хүүхдүүдийн судалгаа
 5. Хамаарал бүхий албан хаагчдын судалгаа
 6. Гэр бүл хүүхдийн судалгаа
 7. Үнэмлэх, четоны бүртгэл судалгаа
 8. Бүтэц, орон тооны судалгаа
 9. Шагналын судалгаа
 10. Албан хаагчдын дотоод нөөцийн судалгаа
 11. 2019 оны төсвийн төсөөлөл
  Шинээр томилогдсон албан хаагчдын хувийн хэргийг нээж хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан. Албан хаагчдын хувийн хэрэгт тогтмол баяжилт хийж ажилласан байна.

ТАНИЛЦСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА М.ТӨРБАТ

ХЯНАСАН:ХҮНИЙ НӨӨЦ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Д.ШИНЭБАЯР

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: ХҮНИЙ НӨӨЦ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭ М.ӨНӨРЦЭЦЭГ