монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 9 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/09/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

  1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:

Тайлангийн хугацаанд:

1.1 Ажилд томилогдсон: 1.2 Шинээр томилогдсон төрийн үйлчилгээний албан хаагч: 1.3 Дэвшүүлэн томилсон: Хангалт үйлчилгээний газрын зохион байгуулагч Г.Мөнхзаяаг Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр, Хойд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Н.Ганболдыг Хойд бүс дэх газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтнээр - 2 1.4 Эгүүлэн томилогдсон: Харьяатын газрын мэргэжилтэн Г.Одонгоо -1 1.5 Шилжүүлэн томилсон: Зүүн бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч З.Өлзийбаярыг Буянт-Ухаа дахь газрын Төв аймаг дахь мэргэжилтэнээр, Дорноговь аймаг дахь газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цогтбат-Очирыг Виз, зөвшөөрлийн газарт мэргэжилтнээр, Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Т.Мягмардоржийг Дорноговь аймаг дахь газрын мэргэжилтэнээр тус тус 3 албан хаагчийг шилжүүлэн томилсон.

  1. Чөлөөлөгдсөн, түр чөлөөлөгдсөн, халагдсан албан хаагчийн талаар:

2.1. Төрийн захиргааны албан хаагчид Дүн, шинжилгээ дотоод аудитын хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Болорцэцэг, Зүүн бүс дэх газрын мэргэжилтэн Л.Бархасбадь, харьяатын газрын мэргэжилтэн Б.Төрболд, Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Ч.Үржинханд, Хойд бүс дэх газрын Орхон аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Д.Нямдорж,

2.2.Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид:

Чөлөө олгосон талаар:

3.1 Эрүүл мэндийн шалтгаанаар: 3.2 Ар гэрийн шалтгаанаар: Хангалт үйлчилгээний газрын жолооч М.Батболд 30 хоног, 3.3 Хүүхэд асрах чөлөө:

  1. Мөнгөн тусламж, шагнал урамшуулал олгосон талаар:

Тусламж –Гэр бүлд нь шинээр хүүхэд мэндэлсэн Өмнөд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч С.Мөнхтүвшинд, Баруун бүс дэх газрын сүлжээний инженер Б.Даваапүрэвт Буянт-Ухаа дахь газрын нярав Н.Алтанчимэг нарт тус тус 100.000 төгрөг. Нөхөн олговор:

  1. Сахилгын шийтгэл ногдуулсан талаар: Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн З.Мөнхсүрэнд сануулах, Тамгын газрын архивч-оператор Т.Баасанжавт сануулах,

    Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр:

    Сар бүрийн хариуцсан ажлын хүрээнд албан хаагчдын цагийн тооцоо, ур чадварын нэмэгдэлийг тооцож, нэгтгэн батлуулан холбогдох газар хэлтэст хүлээлгэн өгсөн. Тус хугацаанд үндсэн чиг үүрэгтэй холбоотойгоор А-1 тушаал, Б-27 тушаалын төсөл боловсруулж бэлтгэж гаргасан байна.

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН М.ӨНӨРЦЭЦЭГ

ХЯНАСАН: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Д.ШИНЭБАЯР