монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХОЁРДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/02/26 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2018 оны 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 40 өргөдөл хүлээн авснаас 22 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 18 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Эдгээр өргөдлийн 28 нь албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл байсан бөгөөд 2 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 12 өргөдөл хүлээн авснаас 7 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхийг ажилд орох болон зөрчил шийдвэрлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.