монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-т 2018.05.26-2018.06.15-ны өдрийн хооронд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/06/28 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 06 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 62 өргөдөл хүлээн авсанаас 59 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-т 2017.12.11-2018.06.15-ны өдрийн хооронд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/06/28 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 06 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 350 өргөдөл хүлээн авсанаас 339 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 11 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ЫН 5 САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/05/29 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 05 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 61 өргөдөл хүлээн авснаас 42 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 19 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 34 өргөдөл ирснээс 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ЫН 4 САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/05/28 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 04 дүгээр сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 93 өргөдөл хүлээн авснаас 90 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 29 өргөдөл ирснээс 1 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГУРАВДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/04/26 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 3 дугаар сард ажилтан, албан хаагчид болон иргэдээс нийт 49 өргөдөл ирсэн авсан бөгөөд 36 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 13 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Албан хаагчдаас нийт 38 өргөдөл ирснээс 7 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэдээс ирүүлсэн 11 өргөдлийн 5 нь шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байгаа бөгөөд өргөдлийн дийлэнхийг ажилд орох болон гадаад иргэдийг шалгуулахыг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Энэ сард тус байгууллагад гомдол ирээгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ХОЁРДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/02/26 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2018 оны 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 40 өргөдөл хүлээн авснаас 22 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 18 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Эдгээр өргөдлийн 28 нь албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл байсан бөгөөд 2 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 12 өргөдөл хүлээн авснаас 7 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхийг ажилд орох болон зөрчил шийдвэрлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ЫН НЭГДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2018/01/26 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 01 дүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас нийт 59 өргөдөл ирснээс 54 өргөдлийг шийдвэрлэж, 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Эдгээр өргөдлийн 29 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан ба 28 нь шийдвэрлэгдэж 1 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнх хувийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 30 өргөдөл хүлээн авснаас 26 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 4 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг торгууль, хилийн хоригоос чөлөөлүүлэх болон ажилд орохыг хүссэн өргөдөл э

Дэлгэрэнгүй ...

12 САРД ГИХГ-Т ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2018/01/09 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2017 оны 12 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 18 өргөдөл хүлээн авснаас 13-н өргөдөл шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

Үүнээс албан хаагчдаас нийт 4 өргөдөл ирснийг бүрэн шийдвэрлэсэн байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 14 өргөдөл хүлээн авсанаас 9 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг торгууль, хилийн хоригоос чөлөөлүүлэх болон зөрчил шийдвэрлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Тайлан

Дэлгэрэнгүй ...

2017 ОНД ГИХГ-Т ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/01/09 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2017 онд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 624 өргөдөл хүлээн авснаас бөгөөд үүнээс 613 өргөдөл шийдвэрлэгдэж, 11 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

Эдгээр өргөдлийн 256 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан ба үүний 247 шийдвэрлэгдэж 9 өргөдөл шийдвэлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 368 өргөдөл хүлээн авсны 366 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 2 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхи хувь нь торгууль, хилийн хоригоос чөлөөлүүлэх болон гадаад иргэдийг шалг

Дэлгэрэнгүй ...

11 САРД ГИХГ-Т ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2017/11/29 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2017 оны 11 дүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 42 өргөдөл хүлээн авснаас 37 өргөдлийг шийдвэрлэж, 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд явагдаж байна. Эдгээр өргөдлийн 16 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан бөгөөд 15 нь шийдвэрлэгдэж, 1 нь шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхи хувийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 26 өргөдөл хүлээн авснаас 22 өргөдөл шийдвэрлэгдэж, 4 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхийг торгууль, хилийн хоригоос чөлөөлүүлэх болон зөрчил шийдвэрлүүлэхийг хүссэн өргө

Дэлгэрэнгүй ...