монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Монгол Улсын хууль


Д/д
Баталсан огноо Татах
16 Төрийн албаны тухай хууль 2017 он   
16 Монгол Улсын хилийн тухай хууль 2016 он   
13 Шилэн дансны тухай 2014 он   
15 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2012 он   
10 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011 он   
11 Гэр бүлийн тухай 2011 он   
3 Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай 2010 он   
4 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2010 он   
14 Авлигын эсрэг хууль 2006 он   
12  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2005 он   
5 Харьяатын тухай 1995 он   
6 Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай 1993 он   
7 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 2001 он   
8 Аялал жуулчлалын тухай 2000 он   
9 Төрийн бус байгууллагын тухай 1997 он   
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 он   
2 Монгол Улсын олон улсын гэрээ хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай конвенц 1993 он