Эхлэл      Мэдээ, мэдээлэл    Дэлгэрэнгүй

Виз, визийн зөвшөөрөл мэдүүлэгч, уригчийн хүлээх үүрэг

Виз, визийн зөвшөөрөл мэдүүлэгч, уригч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь мэдүүлгийн үнэн зөвийг нотлох, баримт бичгийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгөх, шаардсан нэмэлт баримт бичгийг бүрдүүлэх үүрэг хүлээнэ.

Хэрэв шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлж өгөөгүй, баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн, худал мэдүүлсэн нь тогтоогдсон, гадаадын иргэнийг уригч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиодолд виз, визийн зөвшөөрлийг олгохоос татгалзах үндэслэл болохыг анхаарна уу.