Стратеги зорилго, зорилт

 

Стратеги зорилго

 

  • • Эрх зүйн орчин, бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох;
  • • Олон улсын стандартад нийцсэн цахим суурьтай виз, бүртгэл, хяналтын             тогтолцоог бий болгох;
  • • Гадаадын иргэдийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох.  

 

Стратеги зорилт:

 

  • • Гадаадын иргэн, харьяатын газрын эрх зүйн шинэтгэлийг нийгмийн хөгжлийн          хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн эрчимжүүлэх;
  • • Технологийн дэвшилд тулгуурласан үйл ажиллагааны дэд бүтцийг бий болгох;
  • • Инновацид суурилсан цахим шинэчлэлийг үе шаттай хэрэгжүүлэх;
  • • Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, гадаадын ижил чиг үүргийн            байгууллагын хөгжлийн дэвшлийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх;
  • • Шинэчлэлд нийцсэн, тогтвортой, чадварлаг, хариуцлагатай хүний нөөцийг                   бүрдүүлэх;
  • • Эрхлэх асуудлын хүрээнд эдийн засаг, санхүүгийн чадавхыг бэхжүүлэх,                       өргөжүүлэх.