Эхлэл     Түгээмэл асуулт хариулт

Түгээмэл асуулт хариулт
1Жуулчлах зорилгоор Монгол Улсад ирэх гадаадын иргэний виз
Гадаадын иргэн Монгол Улсад жуулчлах зорилгоор ирэх бол виз мэдүүлж болох дараах 5 хувилбартай танилцана уу.
 1. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу иргэд харилцан визгүй зорчих гэрээ хэлэлцээртэй улс эсэхийг шалгана. Харилцан визгүй зорчих гэрээ хэлэлцээртэй улсын иргэн бол Монгол Улсад визгүй зорчино.
 2. Гадаад харилцааны сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр хамтран баталсан А/49,А/187 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтад заасан “Монгол Улсад цахим виз олгох улсын жагсаалт”-д орсон эсэхийг шалгана. Жагсаалтад орсон улсуудаас ирэх бол урилга, визийн зөвшөөрөл шаардахгүй, Монгол Улсын Элчин сайдын яам, консулын газарт очих шаардлагагүйгээр тухайн гадаадын иргэн нь www.evisa.mn сайтаас Монгол Улсын цахим виз мэдүүлэх боломжтой.
 3. Гадаад харилцааны сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр хамтран баталсан А/49,А/187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтад заасан “Олон улсын хилийн боомт дээр визийн зөвшөөрөлгүйгээр “жуулчин” ангиллын виз олгож болох улсын жагсаалт”-д багтсан эсэхийг шалгана. Жагсаалтад орсон улсын иргэний хувьд хилийн боомт дээр ирээд виз мэдүүлэх боломжтой.
 4. Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газартай улсаас ирэх бол 30 хүртэл хоногийн жуулчин ангиллын визийг тухайн ЭСЯ/КГ-т шууд мэдүүлнэ.
 5. Монгол Улсын ЭСЯ/КГ-гүй улсаас ирэх болон 30 хоногоос урт хугацааны жуулчин ангиллын виз мэдүүлэх тохиолдолд уригч нь Гадаадын иргэн, харьяатын газарт хандаж, цахимаар “Визийн зөвшөөрөл” мэдүүлнэ. Визийн зөвшөөрөл нь урилгын шинж чанартай бөгөөд уг визийн зөвшөөрлийн дагуу гадаадын иргэн нь гадаад улсад байгаа Монгол Улсын Элчин сайдын яамнаас, эсвэл орж ирэх хилийн боомт дээрээс визээ авч орж ирнэ.
2Ажил хэргийн шугамаар ирэх гадаадын иргэнд K1 визийн зөвшөөрөл хүсэх
Уригчийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 1. Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, уригдагч иргэний Монгол Улсад байх хугацаа, виз олгох газар зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);
 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ;
 3. Паспорт болон паспортыг орлох баримт бичиг (паспортын хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байна);
 4. Шаардлагатай бусад баримт бичиг (татварын болон нийгмийн даатгалын тодорхойлолт-тухайн жилийг оруулаад сүүлийн 3 жил, хамтран ажиллах гэрээ, ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөр г.м.);
 5. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
 6. Мэдүүлгийн хуудас.

Санамж
 1. Визийн зөвшөөрөл нь олгогдсон өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
 2. Түр ирэгч гадаадын иргэний Монгол Улсад байх нийт хугацаа тухайн жилд 180 хоногоос илүүгүй байх бөгөөд түүнээс илүү хугацаагаар байх тохиолдолд тус улсад оршин суух зөвшөөрөл авна.
 3. Баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлсэн, худал мэдүүлсэн, худал мэдүүлж виз авсан нь тогтоогдсон бол 180 хоног, бусад үндэслэлээр татгалзсан бол 30 хоногийн дотор хүсэлтээ дахин гаргаж болно.
 4. Визийн зөвшөөрлийг цахимаар мэдүүлнэ.


Шийдвэрлэх хугацаа:
Энгийн - Ажлын 5 хоног
Яаралтай – Ажлын 3 хоног

Тэмдэгтийн хураамж:
Хүлээн авах данс: (Голомт банк: 1320000052)
Хүлээн авагч: "Гадаадын иргэн, ХГазар"
Гүйлгээний утга: Визийн Зөвшөөрөл /хүний тоо, регистрийн/
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн мөнгөн дүн: Энгийн - 2500₮, Яаралтай – 5000₮

Цахимаар K1 ангиллын визийн зөвшөөрөл мэдүүлэх заавар
 1. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын immigration.gov.mn вэбсайт руу орж “Визийн зөвшөөрөл” цэснээс >> “Түр ирэх гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл хүсэх >> Түр ирэгч >> К1 >> “Цахим үйлчилгээ авах”
 2. Цахим үйлчилгээний eimmigration.mn сайтад
  1. “Шинээр бүртгүүлэх” хэсэгт мэдээллээ оруулж нэвтрэх эрх үүсгэнэ /нууц үг авна/.
  2. Имэйлээр очсон нууц үгээ ашиглан нэвтрэх
  3. Нүүр хуудас >> Визийн зөвшөөрөл >> Түр ирэгч >> Түр ирэгч >> K1 >> Зааврын дагуу материалаа оруулах
  4. Зөвшөөрлийн хариу бүртгэлтэй имэйл хаягаар очино.
3K2 ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 31 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Аялал жуулчлалын байгууллагын ангилал тогтоох журам”-д заасан аялал жуулчлалын байгууллага нь жуулчлах зорилгоор 31-90 хүртэл хоногоор ирэх гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл мэдүүлнэ.

Мөн Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газаргүй улсаас ирэх гадаадын иргэнд Монгол Улсын хилийн боомт дээр 30 хүртэл хоногийн виз олгуулахаар визийн зөвшөөрөл мэдүүлж болно.

Визийн зөвшөөрлийн хүсэлтийг Гадаадын иргэн, харьяатын газарт цахимаар мэдүүлэх бөгөөд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:
 1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт /Үйл ажиллагааны чиглэл, гадаадын иргэний Монгол Улсад байх хугацаа, виз олгох газар зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах/.
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, “Аялал жуулчлалын байгууллагын ангилал тогтоох журам”-д заасан аялал жуулчлалын байгууллагын гэрчилгээ.
 3. Уригдагч гадаадын иргэний паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичгийн хуулбар хувь /Паспортын хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байна/.
 4. Санхүүгийн чадавхитайг нотолсон баримт бичиг, ирэх, буцах тийз захилагын хуудас /ГИХГ-аас шаардсан тохиолдолд хавсаргана/.
 5. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

Цахимаар визийн зөвшөөрөл мэдүүлэх заавар
 1. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын immigration.gov.mn вэбсайт руу орж “Визийн зөвшөөрөл” цэснээс >> “Түр ирэх гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл хүсэх >> Түр ирэгч >> К2 >> “Цахим үйлчилгээ авах”
 2. Цахим үйлчилгээний eimmigration.mn сайтад
  1. “Шинээр бүртгүүлэх” хэсэгт мэдээллээ оруулж нэвтрэх эрх үүсгэнэ /нууц үг авна/.
  2. Имэйлээр очсон нууц үгээ ашиглан нэвтрэх
  3. Нүүр хуудас >> Визийн зөвшөөрөл >> Түр ирэгч >> Түр ирэгч >> K2 >> Зааврын дагуу материалаа оруулах
  4. Зөвшөөрлийн хариу бүртгэлтэй имэйл хаягаар очино.
4Соёл урлаг, спортын тэмцээн уралдаан, арга хэмжээнд оролцох, кино, контент бүтээхээр ирэх гадаадын иргэнд олгох К4 ангиллын виз
Гадаад харилцааны сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хамтарсан А/49, А/187 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Монгол Улсын цахим виз олгох улсын жагсаалт"-д багтсан улсын иргэд нь 30 хүртэл хоногийн К4 (соёл урлаг, спортын тэмцээн уралдаан, арга хэмжээнд оролцох, кино, контент бүтээх) ангиллын цахим виз мэдүүлэх бол www.evisa.mn системээр хандаж виз мэдүүлнэх боломжтой.

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт (90 хүртэл хоног)
Дээрх жагсаалтад багтаагүй улсын иргэн болон Монгол Улсад 30-аас дээш хоногийн хугацаагаар ээрх зорилгоор ирэх гадаадын иргэнийг урихдаа уригч аж ахуйн нэгж, байгууллага нь нь Гадаадын иргэн, харьяатын газарт хандаж цахимаар визийн зөвшөөрөл мэдүүлнэ. Дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:
 1. Уригч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, уригдагч иргэнд виз олгох газар, Монгол Улсад байх хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);
 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, иргэний хувьд баримт бичиг;
 3. Паспорт болон паспортыг орлох баримт бичиг (хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байна);
 4. Шаардлагатай тохиолдолд санхүүгийн чадавхтайг нотолсон баримт бичиг, ирэх, буцах тийз захиалгын хуудас;
 5. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

Цахимаар визийн зөвшөөрөл мэдүүлэх заавар
 1. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын immigration.gov.mn вэбсайт руу орж “Визийн зөвшөөрөл” цэснээс >> “Түр ирэх гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл хүсэх >> Түр ирэгч >> К4 >> “Цахим үйлчилгээ авах”
 2. Цахим үйлчилгээний eimmigration.mn сайтад
  1. “Шинээр бүртгүүлэх” хэсэгт мэдээллээ оруулж нэвтрэх эрх үүсгэнэ /нууц үг авна/.
  2. Имэйлээр очсон нууц үгээ ашиглан нэвтрэх
  3. Нүүр хуудас >> Визийн зөвшөөрөл >> Түр ирэгч >> Түр ирэгч >> K4 >> Зааврын дагуу материалаа оруулах
  4. Зөвшөөрлийн хариу бүртгэлтэй имэйл хаягаар очино.
5Хувийн хэргээр ирэх гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл хүсэх/урих /Н3-Түр ирэгч/
 1. Хувийн хэргээр гадаадын иргэнийг урихад Гадаадын иргэн, харьяатын газарт цахимаар хандаж визийн зөвшөөрөл мэдүүлнэ. Визийн зөвшөөрөл нь урилгын шинж чанартай бөгөөд уг визийн зөвшөөрлийн дагуу гадаадын иргэн нь гадаад улсад байгаа Монгол Улсын Элчин сайдын яамнаас, эсвэл орж ирэх хилийн боомт дээрээс визээ авч орж ирнэ.
 2. Визийн зөвшөөрлийг цахимаар мэдүүлэхдээ: Гадаадын иргэн, харьяатын газрын immigration.gov.mn вэбсайт руу орж “Визийн зөвшөөрөл” цэснээс >> “Түр ирэх гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл хүсэх” >> Хувийн хэргээр >> Н3 >> Эндээс бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт бусад мэдээлэлтэй танилцаад “Цахим үйлчилгээ авах” товчийг дарж цахим үйлчилгээний сайт руу шилжинэ.
 3. Цахим үйлчилгээний eimmigration.mn сайтад
  1. “Шинээр бүртгүүлэх” хэсэгт мэдээллээ оруулж нэвтрэх эрх үүсгэнэ /нууц үг авна, байгууллага төлөөлөөгүй, хувь иргэнээр хандаж буй тул “Төлөөлж буй байгууллага” хэсгийг хоосон орхино/.
  2. Имэйлээр очсон нууц үгээ ашиглан нэвтрэх
  3. Нүүр хуудас >> Визийн зөвшөөрөл >> “Түр ирэх гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл хүсэх” >> Хувийн хэргээр >> Н3 >> Зааврын дагуу материалаа оруулах
  4. Зөвшөөрлийн хариу бүртгэлтэй имэйл хаягаар очино.
 4. Гадаадын иргэнийг Монгол Улсад орж ирснээс хойш 48 цагийн дотор 3-д заасан цахим үйлчилгээний сайт руу орж 3.а-д үүсгэсэн өмнөх нууц үгээ ашиглан 3.b-д зааснаар нэвтэрч “Гадаадын иргэний бүртгэл” цэс рүү орж гадаадын иргэний мэдээллийг оруулан цахимаар бүртгүүлнэ.
 5. Гадаадын иргэн виз дээрх “Duration of stay”-д заасан хугацаагаар Монгол Улсад байх хугацаагаар Монгол Улсад байх бөгөөд визийн хугацаандаа хилээр гарна.
6Гадаадын иргэнийг бүртгүүлэх
Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24.4. Гадаадын иргэнийг орон байраар хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага түүнийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад 48 цагийн дотор бүртгүүлэх /тухайн хаяг дээр очсоны дараа 48 цагийн дотор/ бөгөөд бүртгэлийг цахимаар хийнэ.
 1. Бүртгүүлэхийн тулд Гадаадын иргэн, харьяатын газрын цахим үйлчилгээний eimmigration.mn сайт руу орох
 2. “Шинээр бүртгүүлэх” хэсэгт бүртгүүлэх гэж буй иргэн (Гадаадын иргэнийг орон байраар хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, уригч) мэдээллээ оруулж системд нэвтрэх эрх үүсгэнэ /байгууллага төлөөлөөгүй, хувь иргэнээр хандаж буй бол “Төлөөлж буй байгууллага” хэсгийг хоосон орхино/. Системээс нууц үг имэйл хаягаар тань очино.
 3. Имэйлээр очсон нууц үгээ ашиглан нэвтрэх
 4. Гадаадын иргэний бүртгэл цэс рүү орж гадаадын иргэний талаарх 12 асуултад хариулж “I am not a robot” гэдгийн урд √ тэмдэг тавиад “Гадаадын иргэнийг бүртгүүлье” товчийг дарж бүртгүүлнэ. Имэйл, мессеж очихгүй, “Бүртгэл амжилттай” гэсэн мэдэгдэл гарснаар гадаадын иргэн бүртгэгдсэн гэсэн үг

Лавлах утас: 1800-1882
7Гадаадын иргэн ямар хугацаанд хэрхэн бүртгэл хийлгэх вэ?
Гадаадын иргэнийг орон байраар хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь түүнийг хилээр орж ирснээс хойш 48 цагийн дотор ГИХГ-т бүртгүүлэх бөгөөд бүртгэлийг цахимаар хийлгэнэ. Цахим хаяг eimmigration.mn
8Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөлтэй иргэн олон удаагийн виз авах шаардлагатай юу?
Шаардлагагүй. Монгол Улсад удаан хугацаагаар оршин суугч гадаадын иргэн нь оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанд визгүйгээр хилээр нэвтэрнэ. Хил нэвтрэхдээ оршин суух үнэмлэхээ биедээ авч явна.
9Визийн зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа хэд хоног вэ?
Визийн зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа 60 хоног бөгөөд уг хугацаанд холбогдох Элчин сайдын яам, консулын газар, эсвэл зөвшөөрөлд заагдсан хилийн боомт дээрээс визээ авах боломжтой.
10Визийн хүчинтэй хугацаа гэдгийг тайлбарлаж өгнө үү? Орох визийн хүчинтэй хугацаа хэд хоног байдаг вэ?
Визийн хүчинтэй хугацаа гэдэгт орох, дамжин өнгөрөх бүх төрлийн виз олгосон өдрөөс Монгол Улсын хилээр нэвтрэх хүртэлх хугацааг ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл визийн хүчинтэй хугацааны дотор уг визээ ашиглан хилээр нэвтрэх боломжтой гэсэн үг. Визийн хуудсан дээр хүчинтэй хугацааг “Enter before……” гэж тэмдэглэсэн байдаг. Нэг болон хоёр удаагийн орох виз нь гадаадын иргэн Монгол Улсын хилээр нэвтрэх хүртэл 150 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
11Хамаарал бүхий этгээд гэдэгт хэнийг ойлгох вэ?
Тухайн иргэний эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, хүүхдийг “хамаарал бүхий этгээд” гэж ойлгоно.
12Өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай холбоотойгоор танай байгууллагын ажиллах цагийн хуваарь өөрчлөлт орсон уу?
Өөрчлөлт ороогүй. Ажлын өдрүүдэд 08:00-16:30 цагийн хооронд ажиллаж байна.
13Танайхаас авах баримт бичгээ хүргэлтээр авах боломжтой юу?
Гадаадын иргэн, түүнийг уригч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хүсэлт гаргасан тохиолдолд Кэй Жи Би Тэгбэ /KGB Tegbe/ шуудан хүргэлтийн үйлчилгээ ашиглан гадаадын иргэний паспорт, оршин суух үнэмлэх, гэрчилгээ, тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг Улаанбаатар хот дотор хүргүүлэх боломжтой.
14Оршин суух зөвшөөрөл шинээр хүсэх бол цахимаар хандаж болох уу?
Шинээр оршин суух зөвшөөрөл хүсэх бол бичиг баримтаа биечлэн авчирч өгнө. Оршин суух зөвшөөрлийн сунгалт хийлгэх бол цахимаар хандах боломжтой.
15Гадаадын иргэн хилээр гарсан тодорхойлолтыг хаанаас авах вэ?
Хил нэвтрэлттэй холбоотой асуудлаар Хил хамгаалах ерөнхий газрын Шалган нэвтрүүлэх газарт хандана.
16“Орох” визийн хүчинтэй хугацаанд Монгол Улсад орж ирж чадахгүй нөхцөл байдал үүссэн бол визийн хугацааг сунгах боломжтой юу?
Визийн хүчинтэй хугацааг сунгах боломжгүй. Хүчинтэй хугацаа дууссан тохиолдолд дахин шинээр визийн зөвшөөрөл/виз мэдүүлнэ.