Эхлэл     Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аудит

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аудит

Дугаар Төрөл Дэлгэрэнгүй
1 ДОТООД АУДИТЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН Үзэх
2 ЦАХИМ ХӨГЖЛИЙН БАГЦ ХУУЛИУДЫН ТАЛААР АВСАН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН /2022.09.21/ Үзэх
3 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН /2022.09.21/ Үзэх