Эхлэл     Бүрдүүлэх баримт бичиг

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 

 1. Мэдүүлгийн хуудас /үйл ажиллагааны чиглэл, хугацаа/;    
 2. Салбар, төлөөлөгчийн газар нээн ажиллуулах тухай төв байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр;
 3. Төв байгууллагын дүрмийн хуулбар /хуудас бүр дээр тухайн байгууллагын тамга, тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна/;
 4. Төв байгууллагын эрх бүхий удирдах байгууллагын гишүүдийн талаархи танилцуулга /гишүүдийн нэр, хаяг, холбоо барих утас, цахим хаяг, иргэний бүртгэлийн дугаар/;
 5. Өөрийн улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгүүлсэн гэрчилгээний баталгаат хуулбар /тухайн улсын нотариатаар баталгаажуулсан байна/, эсвэл тухайн улсын эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт;
 6. Салбар, төлөөлөгчийн газрын санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаарх баримт бичиг /тухайн байгууллагын үйлчлүүлэгч банкны тодорхойлолт/;
 7. Салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөв;
 8. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүний мэдүүлгийн хуудсыг 1 хувь цээж зургийн хамт;
 9. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүнд төв байгууллагаас олгосон итгэмжлэл;
 10. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүний паспорт эсвэл иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 11. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэргүүн гэмт хэрэгт ял шийтгэгдэж байгаагүй талаар харьяалах улсын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
 12. Салбар, төлөөлөгчийн газрын дүрэм;
 13. Салбар, төлөөлөгчийн газрын хаягийн нотлох баримт;
 14. Ажилтны тоо.