Эхлэл     Бүрдүүлэх баримт бичиг

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 

1. Албан бичиг;
2.Татварын тооцоогүй болох тухай харьяалах татварын байгууллагын тодорхойлолт;
3. Өөрийн нэр дээрх банкны дансыг хаалгасан тухай үйлчлүүлэгч банкны тодорхойлолт;
4. Газраас олгосон тус улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн гэрчилгээ /эх хувь/;
5. Шүүхийн Тамгын Газраас сүүлийн 3 жилийн хугацаанд шүүхээр шийдвэрлэгдсэн иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байгаагүй талаар тодорхойлолт.