Эхлэл     Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгах үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрлийн хэлбэр